Zkušenosti s léčbou abirateronem u pacienta s karcinomem prostaty

Číslo: 2 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Minitéma čísla: Klinické zkušenosti s léčbou karcinomu prostaty
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Igor Richter, Ph.D.1,2,3
doc. MUDr. Josef Dvořák, Ph.D.2
Autoři - působiště: 1 Komplexní onkologické centrum, Krajská nemocnice Liberec
2 Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha
3 Fakulta zdravotnických studií, Technická univerzita Liberec

Souhrn

Karcinom prostaty patří mezi nejčastější onkologická onemocnění u mužů. Metastatický karcinom prostaty je prakticky vždy zpočátku hormonálně senzitivní, postupem času však dochází i přes kastrační hodnoty testosteronu k poklesu účinku primární hormonální léčby. Onemocnění definujeme jako kastračně rezistentní karcinom prostaty (CRPC). U těchto pacientů již stávající hormonální léčba nebyla účinná, proto byli nemocní s metastatickým CRPC (mCRPC) léčeni systémovou chemoterapií docetaxelem. Další publikované práce ale potvrdily, že i přes kastrační hodnoty testosteronu má aktivace androgenního receptoru (AR) významný vliv na progresi onemocnění. Došlo tak k dalšímu rozšíření léčebných možností mCRPC. Jednou z nových možností je terapie cíleně zaměřená na blokádu androgenního receptoru. Mluvíme o takzvané ARTA (androgen receptor-targeted agents) léčbě. Mezi její představitele aktuálně užívané v klinické praxi patří abirateron acetát a enzalutamid. Abirateron acetát je perorální proléčivo, které se konvertuje v játrech na aktivní metabolit abirateron. Ten patří do skupiny selektivních inhibitorů enzymu 17α-hydroxylázy/C17,20-lyázy (CYP17). Tento enzym je nutný k syntéze testosteronu v tkáni varlat, nadledvin, ale i v nádorové tkáni prostaty. Na podkladě proběhlých klinických studií (COU-AA-301, COU-AA-302) lze abirateron využít v léčbě mCRPC. Ve skupině pacientů bez symptomatického onemocnění lze indikovat podání abirateronu ještě před podáním chemoterapie. Nutnou součástí léčby abirateronem je i suplementace kortikosteroidy. Léčbu abirateronem u pacientů s mCRPC před podáním chemoterapie na našem oddělení indikujeme od roku 2016. Popsaná kazuistika prezentuje případ pacienta s primárně metastatickým onemocněním prostaty, který je abirateronem léčen již 4 roky.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Molekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky