Účinnost enzalutamidu v léčbě metastatického kastračně rezistentního karcinomu prostaty

Číslo: 2 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Minitéma čísla: Klinické zkušenosti s léčbou karcinomu prostaty
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Zuzana Donátová
Autoři - působiště: Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha

Souhrn

Enzalutamid je silný inhibitor signalizace androgenních receptorů, který blokuje několik kroků androgenní signální dráhy. Kompetitivně inhibuje vazbu androgenu na androgenní receptory a následně inhibuje translokaci aktivovaných receptorů do jádra a spojení aktivovaného androgenního receptoru s DNA (a to i v případě nadměrné exprese androgenních receptorů a v buňkách karcinomu prostaty rezistentních na antiandrogeny). Tato léčba snižuje růst buněk karcinomu prostaty a umí vyvolat zánik rakovinných buněk a regresi nádoru. Jednou z terapeutických indikací enzalutamidu je léčba dospělých mužů s metastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty (mCRPC), u nichž onemocnění progredovalo při léčbě docetaxelem nebo po ní.1 Jeho účinnost a bezpečnost v této indikaci byly potvrzeny v randomizované placebem kontrolované multicentrické klinické studii III. fáze AFFIRM.2 Dokladem účinnosti enzalutamidu je i případ našeho 79letého nemocného.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Molekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky