Radium-223 v klinické praxi

Číslo: 2 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Minitéma čísla: Klinické zkušenosti s léčbou karcinomu prostaty
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Igor Richter, Ph.D.1,2,3
doc. MUDr. Josef Dvořák, Ph.D.2
Autoři - působiště: 1 Onkologické oddělení, Krajská nemocnice Liberec, a.s.
2 Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha
3 Fakulta zdravotnických studií TUL, Liberec

Souhrn

Karcinom prostaty patří mezi nejčastější onkologická onemocnění mužů. Metastatický karcinom prostaty je prakticky vždy zpočátku hormonálně senzitivní onemocnění. Postupem času dochází k poklesu účinku na primární hormonální léčbu, a to i přes kastrační hodnoty testosteronu. Onemocnění definujeme jako kastračně rezistentní karcinom prostaty (CRPC). Po roce 2010 dochází k významnějšímu rozvoji léčebných možností metastatického CRPC (mCRPC), jako je chemoterapie, aplikace cílené hormonální léčby nebo imunoterapie. Jednou z dalších možností je i podání radia-223. Klinická studie ALSYMPCA prokázala významné prodloužení celkového přežití u pacientů s metastatickým CRPC léčených radiem-223 ve srovnání s placebem (14 vs. 11,2 měsíce, p = 0,002). Pacienti mohli být předléčeni chemoterapií nebo mohli mít aplikaci radia-223 i bez předchozího podání chemoterapie. Karcinom prostaty postihuje převážně starší populaci mužů, kteří mají množství komorbidit, a u nichž by podání chemoterapie bylo proto značně rizikové. I níže popsaný případ prezentuje pacienta (ve věku 78 let), u nějž jsme ra dium-223 indikovali bez dřívějšího podání chemoterapie. Je ale nutné splnit kritéria, která definují nemocného nevhodného k podání chemoterapie.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Molekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.



Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.



Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena Čoupková



Léčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská




Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky