Lenvatinib v léčbě hepatocelulárního karcinomu

Číslo: 2 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Eugen Kubala
Autoři - působiště: Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha
Klíčová slova: lenvatinib, sorafenib, hepatocelulární karcinom, studie REFLECT, TACE, následná léčba, nežádoucí účinky lenvatinibu, potenciál kombinační léčby
Citace: Kubala E. Lenvatinib v léčbě hepatocelulárního karcinomu. Farmakoterapie 2020;16(2):163 172.

Souhrn

Léčba pokročilého hepatocelulárního karcinomu, stadia B a C podle Barcelonské klasifikace, byla obohacena novou molekulou lenvatinibem. Řadíme jej mezi multikinázové inhibitory. Blokuje tři hlavní receptory vaskulárního endoteliálního růstového faktoru (VEGF) VEGFR-1, -2 a -3, receptory fibroblastového růstového faktoru (FGFR) 1, 2, 3 a 4, tyrosinkinázový receptor c-Kit a receptor pro růstový destičkový faktor α (PDGFR-α) a protoonkogen RET. Výsledkem je blokáda růstu nádorových buněk a také změny mikroprostředí nádoru, což usnadní dostat nádor pod kontrolu imunitního systému. Účinnost lenvatinibu byla prokázána ve studii REFLECT, ve které byl splněn primární cíl dosažení stejného celkového přežití jako u sorafenibu. U lenvatinibu byl medián celkového přežití 13,6 měsíce a u sorafenibu 12,3 měsíce (HR: 0,92; 95% CI: 0,79 1,66). Analýzou sekundárních cílů se ukázalo, že lenvatinib má lepší výsledky v míře celkových odpovědí. Při hodnocení nezávislou komisí a investigátory pomocí modifikovaných kritérií RECIST byl rozdíl extrémně velký 40,6 % nebo 24,1 % proti 12,6 % a 9,2 % u sorafenibu. Při použití standardních kritérií RECIST 1.1 dosáhl počet odpovědí 18,8 % proti 6,5 % u sorafenibu. Zvlášť zajímavá je rychlost nástupu odpovědi. Za 8 týdnů léčby bylo dosaženo objektivní odpovědi u celkem 61,2 % pa cientů. Terapie lenvatinibem je spojena s vysokou četností odpovědí, které byly dosud doménou standardní léčby  transkatetrové arteriální chemoembolizace (TACE) u stadia B. Medián přežití bez progrese (PFS) dosáhl u lenvatinibu 7,4 měsíce ve srovnání se sorafenibem, u nějž to bylo 3,7 měsíce (HR: 0,66; 95% CI: 0,57 0,77; p < 0,001). Také doba do progrese (TTP) vyzněla ve prospěch lenvatinibu. Medián TTP u lenvatinibu do sáhl 8,9 měsíce ve srovnání s 3,7 měsíce u sorafenibu dle hodnocení investigátorů (HR: 0,63; 95% CI: 0,53 0,73; p < 0,0001). Při použití kritérií RECIST 1.1 byl tento rozdíl menší, přesto však statisticky významný (7,4 měsíce vs. 3,7 měsíce; HR: 0,61; 95% CI: 0,51 0,72; p < 0,0001). Toxicita léčby lenvatinibem byla podobná jako u jiných multikinázových inhibitorů a významně se nelišila od sorafenibu. Analýza následné léčby poukázala na vhodnost sekvenčního podávání lenvatinibu a sorafenibu, které vedlo k mediánu OS 26,2 měsíce. Lenvatinib je lékem zařazeným do 1. linie léčby hepatocelulárního karcinomu stadia B a C. Má také potenciál zařazení u stadia B, kde může v některých případech nahradit TACE nebo být předřazen před použití TACE s cílem dosažení lepšího downstagingu. V budoucnosti má velký potenciál v kombinaci s imunoterapií, což by měla prokázat studie III. fáze LEAP-002.

Literatura

Kubala E. Lenvatinib v léčbě hepatocelulárního karcinomu. Farmakoterapie 2020;16(2):163 172.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Molekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky