Současný standard léčby metastatického renálního karcinomu v 1. linii

Číslo: 2 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Onkologie
Autoři: prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA
Autoři - působiště: Onkologická a radioterapeutická klinika LF UK a FN, Plzeň
Klíčová slova: metastatický renální karcinom, imunoterapie, axitinib, avelumab, PD-L1
Citace: Fínek J. Současný standard léčby metastatického renálního karcinomu v 1. linii. Farmakoterapie 2020;16(2):225 229.

Souhrn

Tyrosinkinázové inhibitory jsou zavedenými léky v terapii metastatického renálního karcinomu (mRCC), přičemž v poslední době se zkouší také jejich kombinace s inhibitory kontrolních bodů imunitní odpovědi. Kombinace tyrosinkinázového inhibitoru axitinibu a anti-PD-L1 monoklonální protilátky avelumabu u pacientů s mRCC byla hodnocena v klinické studii JAVELIN Renal 101, ve které tato terapie v porovnání s historickým standardem sunitinibem vedla k signifikantnímu prodloužení přežití bez progrese (nezávislému na pozitivitě PD-L1 a prognostické skupině nemocných) a k výraznému zvýšení četnosti léčebných odpovědí. Kombinovaná terapie přitom nebyla spojena s nárůstem výskytu nežádoucích účinků. Monoterapie sunitinibem, pazopanibem či kabozantinibem má nadále své místo v 1. linii léčby mRCC, jako první by však vždy měla být zvážena možnost nasazení imunoterapie.

Literatura

Fínek J. Současný standard léčby metastatického renálního karcinomu v 1. linii. Farmakoterapie 2020;16(2):225 229.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Molekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky