Resmetirom: naděje pro nemocné s nealkoholickou steatohepatitidou

Číslo: 2 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie

Souhrn

Nealkoholická steatohepatitida (NASH) je metabolické onemocnění jater charakterizované jejich steatózou, zánětem a progredující fibrotizací. Léčivá látka resmetirom (MGL-3196) je perorálně účinný selektivní agonista receptoru β-thyroidního hormonu (THR-β) navržený ke zmírnění NASH facilitací metabolismu tuků v játrech a ke snížení lipotoxicity. Jeho účinnost v denní dávce 80 mg byla aktuál ně hodnocena ve 36týdenní randomizované dvojitě zaslepené a placebem kontrolované studii u nemocných s NASH (stadium 1 3) a výchozí frakcí jaterního tuku (dle MRI-PDFF) nejméně 10 % (n = 125). U aktivně léčených nemocných bylo již ve 12. týdnu pozorováno výraznější snížení tukového podílu: 32,9 % vs. 10,4 % (p < 0,0001). Tento rozdíl byl patrný i při hodnocení ve 36. týdnu: 37,3 % vs. 8,5 (p < 0,0001). Zaznamenané nežádoucí příhody byly povětšinou mírné až středně těžké. Oproti placebu byl u resmetiromu vyšší pouze výskyt přechodného průjmu a nevolnosti.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Molekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky