Antikoagulační léčba rivaroxabanem u dětských pacientů

Číslo: 2 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie

Souhrn

Léčebné antikoagulační režimy u dětských nemocných vycházejí především ze závěrů klinických studií uskutečněných na dospělé populaci. Často tak chybí důležité informace jak ve vztahu k účinnosti, tak i bezpečnosti. Cílem recentně publikované práce proto bylo zhodnocení významu podávání rivaroxabanu u dětí s žilním tromboembolismem. Šlo o multicentrickou randomizovanou studii se 107 nemocnými (věk 0 17 let) s akutním tromboembolismem. Po zahájení heparinizace byli pacienti v poměru 2 : 1 randomizováni k rivaroxabanu v dávce adjustované na tělesnou hmotnost (tablety či suspenze) a k antagonistovi vitaminu K (n = 500). Medián sledování činil 91 dnů. K recidivě žilního tromboembolismu za sledované období došlo u 1 % dětí léčených rivaroxabanem a 3 % dětí, jimž byla podávána standardní antikoagulační léčba (HR: 0,40; 95% CI: 0,11 1,41). Četnost velkého nebo klinicky významného krvácení přitom byla ve skupině rivaroxabanu 3 % (všechna nevelká, ale klinicky významná) a ve skupině placeba 2 % (dvě velká a jedno klinicky významné). Autoři tak konstatují v zásadě velmi podobnou účinnost rivaroxabanu v porovnání s běžnou antikoagulační léčbou při srovnatelné bezpečnosti.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Molekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky