Metoprolol v prevenci akutních exacerbací CHOPN

Číslo: 2 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie

Souhrn

Metoprolol je jedním z nejčastěji terapeuticky využívaných β-blokátorů. Hned několik observačních klinických studií současně poukázalo na skutečnost, že β-blokátory mohou snižovat riziko exacerbací chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN), a tím i riziko úmrtí. Důkazy na úrovni randomizovaných klinických studií jsme však až donedávna postrádali. V rámci prospektivní randomizované studie s nemocnými ve věku 40 až 85 let trpícími CHOPN (n = 532) byl cíleně podáván metoprolol s pozvolným uvolňováním ve snaze taková pozorování potvrdit, nebo naopak vyvrátit. Studie byla ukončena předčasně z důvodu zřejmé neúčinnosti ve vztahu ke sledovanému ukazateli i s ohledem na bezpečnost. Oproti placebu totiž nebyl pozorován signifikantní rozdíl v mediánu doby do první exacerbace 202 dní vs. 222 dní (HR: 1,05; 95% CI: 0,84 1,32; p = 0,66). Užívání metoprololu bylo navíc provázeno vyšším rizikem exacerbace vyžadující hospitalizaci (HR: 1,91; 95% CI: 1,29 2,83). Četnost nežádoucích účinků, které by bylo možné přisoudit metoprololu, však byla v obou ramenech studie srovnatelná.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Molekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky