Léčba vysoce rezistentní plicní tuberkulózy

Číslo: 2 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie

Souhrn

Tuberkulóza si dle údajů Světové zdravotnické organizace každým rokem vyžádá okolo 1,5 milionu obětí. Nemocní s tuberkulózou s vysokou rezistencí vůči lékům přitom nejsou výjimkou a představují skutečný medicínský problém. V otevřené studii byla nedávno zkoumána účinnost tří perorálně užívaných baktericidně antimykobakteriálně působících léčivých látek bedaquilinu, pretomanidu a linezolidu. Důvodem pro jejich výběr je dosud nízký výskyt zaznamenané rezistence. Hodnocena byla vedle bezpečnosti také účinnost kombinace při době užívání 26 týdnů u osob, u nichž byla prokázána rezistence vůči dosavadní léčbě nebo které tuto léčbu špatně snášely (n = 109). Šest měsíců po ukončení léčby mělo v ITT analýze 11 (10 %) pa cientů nepříznivý výsledek (7 úmrtí, 1 stažení souhlasu s léčbou, 2 relapsy během sledování, 1 ztráta při následném sledování), zatímco 98 pacientů (90 %) naopak výsledek příznivý. Ten byl přitom definován jako vymizení klinických příznaků onemocnění či negativní kultivační nález. Nežádoucí účinky zahrnovaly periferní neuropatii a myelosupresi. Byly dobře zvládnutelné snížením dávky, ojediněle však vedly i k přerušení léčby linezolidem.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Molekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.



Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.



Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena Čoupková



Léčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská




Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky