Tříleté celkové přežití při léčbě durvalumabem po chemoradioterapii u NSCLC stadia III aktualizovaná data ze studie PACIFIC

Číslo: 2 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Nemalobuněčný plicní karcinom (NSCLC) je celosvětově jednou z hlavních příčin mortality. U 30 % pacientů je onemocnění diagnostikováno již ve stadiu III, kdy je často neresekovatelné. Standardem léčby pa cientů s neresekovatelným NSCLC stadia III je souběžná chemoradioterapie s kurativním záměrem s podáním chemoterapeutického režimu na bázi platiny. Prognóza pa cientů po této léčbě však zůstávala nepříznivá, s 5letým přežitím okolo 15 30 %. V roce 2017 byly publikovány výsledky studie PACIFIC, která u pacientů s neresekovatelným NSCLC stadia III, u kterých nedošlo k progresi po předchozí chemoradioterapii, prokázala statisticky významnou účinnost durvalumabu (monoklonální protilátka selektivně blokující vazbu PD-L1 na PD-1 a CD80) v porovnání s placebem. Pro durvalumab bylo prokázáno statisticky významné zlepšení primárních cílových ukazatelů, tedy doby do progrese onemocnění (PFS) s poměrem rizik (HR) 0,52 (p ≤ 0,0001) a celkového přežití (OS) s poměrem rizik (HR) 0,68 (p = 0,00251). Na základě výsledků studie PACIFIC byl durvalumab schválen registračními autoritami k léčbě pacientů s neresekovatelným NSCLC stadia III, u kterých nedošlo k progresi onemocnění po předchozí chemoradioterapeutické léčbě. Chemoradioterapie následovaná léčbou durvalumabem se tak stává novým standardem léčby těchto pacientů.

Komentář k výsledkům studie PACIFIC po 3 letech terapie

doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky