Dlouhodobá bezpečnost siltuximabu v léčbě nemocných s Castlemanovou chorobou

Číslo: 2 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie

Souhrn

Castlemanova choroba je poměrně vzácné lymfoproliferativní onemocnění, charakterizované zvětšením mízních uzlin a provázené systémovou zánětlivou reakcí a dysfunkcí řady orgánů. V případě idiopatické formy není přitom k dispozici žádná specifická léčba. Jako nadějný se však v poslední době jeví siltuximab, chimérická monoklonální protilátka cílená na interleukin IL-6, která je vedle této nemoci testována i u řady jiných onkologických onemocnění. Nyní byla hodnocena její dlouhodobá bezpečnost u nemocných s histologicky potvrzenou a současně klinicky symptomatickou Castlemanovou chorobou (n = 60), kteří byli již dříve léčeni siltuximabem v rámci studií I. a II. fáze. Siltuximab byl nyní za otevřeného uspořádání podáván jako infuze v dávce 11 mg/kg každé tři týdny (s možným prodloužením až na šest týdnů) po dobu šesti let. Léčba byla nemocnými velmi dobře snášena. Nežádoucí příhody 3. a vyššího stupně byly zaznamenány u 36 (60 %) osob, nejčastěji se vyskytly hypertenze (13 %), únava (8 %), nevolnost (7 %), neutropenie (7 %) a zvracení (5 %). U celkem 42 % nemocných se v průběhu sledování vyvinula nejméně jedna těžká nežádoucí příhoda povětšinou šlo o infekce.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Molekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky