Výsledky léčby v závislosti na skóre MSKCC se zaměřením na pacienty s metastatickým renálním karcinomem se středním rizikem, kteří byli léčeni v 1. linii sunitinibem – rozsáhlá analýza dat z českého registru RENIS

Číslo: 3 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor:

Souhrn

Renální karcinom (RCC) představuje časté nádorové onemocnění, u kterého v současné době narůstá incidence v rozvojových zemích. Zavedení cílených terapií a checkpoint inhibitorů vedlo k významným změnám managementu metastatického RCC (mRCC), a v důsledku toho i k signifikantnímu zlepšení přežití pacientů. Pro predikci výsledků léčby pacientů s mRCC, kteří jsou léčeni systémovými terapiemi, byla navržena řada prognostických modelů. Prognostický model Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSKCC), který vyvinuli Motzer a spol., se běžně využívá jak v rámci klinických studií, tak i v běžné klinické praxi. V tomto modelu jsou pacienti na základě počtu rizikových faktorů klasifikováni do 3 prognostických skupin – tj. do skupiny s dobrou prognózou (žádný rizikový faktor), střední prognózou (1 nebo 2 rizikové faktory) a špatnou prognózou (3 a více rizikových faktorů).

Komentář ke studii

doc. MUDr. Ondřej Fiala, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky