Léčba pacientky s high-grade serózním karcinomem ovaria a prokázanou germinální mutací v genu BRCA1 olaparibem

Číslo: 3 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Fokus: onkologie
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Markéta Bednaříková
Autoři - působiště: Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno

Souhrn

Karcinom ovaria se přes všechny pokroky v chirurgické i systémové léčbě stále řadí mezi onemocnění s velmi nepříznivou prognózou, představující u žen čtvrtou nejčastější příčinu úmrtí na zhoubné nádory, a to navzdory relativně nízké incidenci. Vzhledem k trvající absenci účinné screeningové metody spočívají snahy o zlepšení dosud neuspokojivých léčebných výsledků v úsilí o maximální radikalitu chirurgické léčby a zvýšení účinnosti farmakologické terapie. Po dlouhých letech stagnace ve standardech systémové léčby jsme v poslední době svědky skutečně významných změn, jež umožnil nástup molekulárně cílené biologické léčby. Vedle antiangiogenní terapie přináší další zásadní průlom do léčby pacientek s karcinomem ovaria olaparib, první zástupce tzv. inhibitorů PARP. Podle výsledků randomizovaných klinických studií vede u pacientek s dosaženou kompletní nebo parciální remisí po chemoterapii na bázi platiny podání olaparibu v porovnání s placebem ke statisticky signifikantnímu prodloužení doby bez progrese onemocnění při zachování stávající kvality života.1 3 U pacientek s prokázanou mutací v genu BRCA vede podání olaparibu také ke statisticky signifikantnímu prodloužení celkového přežití.4

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky