Imunoterapie metastatického renálního karcinomu

Číslo: 3 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Fokus: onkologie
Obor: Onkologie
Autoři: prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA
Autoři - působiště: Onkologická a radioterapeutická klinika FN, Plzeň
Klíčová slova: metastatický renální karcinom, imunoterapie, axitinib, avelumab, PD-L1
Citace: Fínek J. Imunoterapie metastatického renálního karcinomu. Farmakoterapie 2020
16(3):303 308.

Souhrn

Účinnost inhibitorů imunitních kontrolních bodů byla dokumentována u celé řady malignit včetně metastatického renálního karcinomu (mRCC), v poslední době se přitom zkouší také různé kombinace s inhibitory kontrolních bodů imunitní odpovědi. Kombinace tyrosinkinázového inhibitoru axitinibu a anti-PD-L1 monoklonální protilátky avelumabu u dosud neléčených pacientů s pokročilým renálním karcinomem byla hodnocena v klinické studii JAVELIN Renal 001, v níž byla tato kombinace porovnávána oproti sunitinibu. Kombinovaná léčba vedla k signifikantnímu prodloužení přežití bez progrese a přežití bez progrese na následné léčbě, byla spojena s četnějšími a dlouhodobějšími léčebnými odpověďmi a pozorován při ní byl rovněž trend k prodloužení celkového přežití. Výsledky této studie vedly ke schválení kombinace avelumabu a axitinibu v 1. linii léčby pacientů s pokročilým renálním karcinomem. V této indikaci by měla být kombinace axitinibu a avelumabu nabídnuta všem pacientům, u nichž není kontraindikována imunoterapie.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky