Léčba inhibitory PD-1 vs. PD-L1 u pacientů s různými typy malignit – systematický přehled a metaanalýza

Číslo: 3 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Fokus: Onkologie
Obor: Onkologie

Imunoterapie, zejména pak inhibitory kontrolních bodů imunitní reakce cílené na PD-1 a PD-L1, znamenala významný průlom v léčbě malignit vzhledem ke své účinnosti i bezpečnosti. Zdá se přitom, že mezi inhibitory PD-1 a PD-L1 existují určité rozdíly, o čemž svědčí výsledky některých klinických studií – například ve studii – KEYNOTE-426 u dosud neléčených pacientů s pokročilým renálním karcinomem (RCC) bylo při použití (anti-PD-1) pembrolizumabu v kombinaci s axitinibem v porovnání se sunitinibem prokázáno signifikantní prodloužení celkového přežití (OS), zatímco při použití (anti-PD-L1) avelumabu v kombinaci s axitinibem ve stejném zařazení superiorita této léčby prokázána nebyla. Podobně také ve studii KEYNOTE-407 u dosud neléčených pacientů s metastatickým skvamózním nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) byla léčba (anti-PD-1) pembrolizumabem v kombinaci s karboplatinou a nab-paklitaxelem účinnější v porovnání s chemoterapií, zatímco léčba (anti-PD-L1) atezolizumabem v kombinaci s karboplatinou a nab-paklitaxelem ve stejném zařazení ve studii IMpower131 nikoliv.

Komentář ke studii

MUDr. Libor Havel

Nástup imunoterapie založené na ovlivňování dráhy programované buněčné smrti (PD) změnil v posledních několika letech možnosti protinádorové léčby způsobem vskutku nevídaným. V zásadě je možno použít monoklonální protilátky cílené proti receptoru PD-1 či proti jeho ligandu PD-L1. Už v teoretické rovině bylo jasné, že mezi oběma typy blokády bude určitý rozdíl. Nebylo však jasné, zda se tento rozdíl může projevit při terapeutickém použití v dosahovaných léčebných výsledcích. Již dříve byly prováděny pokusy zjišťovat, zda jsou účinnější inhibitory PD-1, nebo inhibitory PD-L1, ovšem s rozporuplnými výsledky.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky