Účinnost nivolumabu s ipilimumabem podle počtu rizikových faktorů IMDC studie CheckMate 214

Číslo: 3 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Fokus: onkologie
Obor: Onkologie

Souhrn

Studie CheckMate 214 byla otevřená randomizovaná klinická studie III. fáze, která hodnotila kombinovanou léčbu nivolumabem s ipilimumabem, po které následovala monoterapie nivolumabem, v porovnání se sunitinibem, u nepředléčených pacientů s pokročilým renálním karcinomem (RCC). V rámci předem specifikované interim analýzy (s minimální dobou sledování 17,5 měsíce) bylo ve studii dosaženo 2 ze 3 primárních cílů: léčba nivolumabem s ipilimumabem vedla oproti sunitinibu k prodloužení celkového přežití (OS) a vyšší míře objektivních odpovědí (ORR), a to u populace s pokročilým RCC se středním a vysokým rizikem podle kritérií IMDC ( International Metastatic Renal Cell Carcinoma Database Consortium). Medián přežití bez progrese (PFS) byl sice v porovnání se sunitinibem při kombinované léčbě delší, rozdíl však nedosáhl statistické významnosti.

Komentář ke studii

doc. MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky