Výsledky léčby v závislosti na skóre MSKCC se zaměřením na pacienty s metastatickým renálním karcinomem se středním rizikem, kteří byli léčeni v 1. linii sunitinibem – rozsáhlá analýza dat z českého registru RENIS

Číslo: 3 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Fokus: Onkologie
Obor: Onkologie

Renální karcinom (RCC) představuje časté nádorové onemocnění, u kterého v současné době narůstá incidence v rozvojových zemích. Zavedení cílených terapií a check point inhibitorů vedlo k významným změnám managementu metastatického RCC (mRCC), a v důsledku toho i k signifikantnímu zlepšení přežití pacientů. Pro predikci výsledků léčby pacien tů s mRCC, kteří jsou léčeni systémovými terapiemi, byla navržena řada prognostických modelů. Prognostický model Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSKCC), který vyvinuli Motzer a spol., se běžně využívá jak v rámci klinických studií, tak i v běžné klinické praxi. V tomto modelu jsou pacienti na základě počtu rizikových faktorů klasifikováni do 3 prognostických skupin – tj. do skupiny s dobrou prognózou (žádný rizikový faktor), střední prognózou (1 nebo 2 rizikové faktory) a špatnou prognózou (3 a více rizikových faktorů).

Komentář ke studii

doc. MUDr. Ondřej Fiala, Ph.D.

Rozsáhlá retrospektivní analýza dat pa cientů s metastatickým renálním karcinomem z registru RENIS ukazuje využitelnost modelu MSKCC ke stanovení prognózy pacientů léčených sunitinibem v 1. linii. Celkovým počtem 2 390 pacientů se jedná o dosud největší provedenou studii podobného zaměření. Její výsledky týkající se četnosti léčebných odpovědí, celkového přežití a přežití bez progrese pro jednotlivé prognostické podskupiny lze dobře využít pro případné budoucí studie jako „benchmark data – vycházející z reálné klinické praxe. Dále výsledky této studie ukazují rozdílnou prognózu mezi pacienty s jedním a dvěma rizikovými faktory v rámci střední prognostické skupiny. Toto zjištění na velkém souboru pacientů potvrzuje význam stratifikace této početné heterogenní prognostické podskupiny.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky