Strategie léčby časného karcinomu prsu

Číslo: 3 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Fokus: onkologie
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Lucie Reifová
Autoři - působiště: Ústav radiační onkologie, Nemocnice Na Bulovce, Praha
Klíčová slova: časný karcinom prsu, radioterapie, adjuvantní a neoadjuvantní chemoterapie, hormonoterapie, biologická léčba
Citace: Reifová L. Strategie léčby časného karcinomu prsu. Farmakoterapie 2020
16(3):343 349.

Souhrn

Karcinom prsu je nejčastějším zhoubným nádorem u žen v České republice. Incidence tohoto nádoru má trvale stoupající tendenci, nicméně mortalita mírně klesá. Onemocnění bez známek generalizace označujeme jako časný karcinom prsu a považujeme je za vyléčitelné. Léčba tohoto nádoru vyžaduje komplexní přístup a zahrnuje lokoregionální (operaci a radioterapii) i systémovou léčbu (chemoterapii, hormonální a biologickou léčbu). Zatímco možnosti lokoregionální léčby jsou téměř výhradně dány rozsahem nádorového onemocnění a lokalizací tumoru, systémová léčba se odvíjí od vlastností nádoru samotného jeho molekulární charakteristiky a imunohistochemického profilu, který je vyjádřen zpravidla expresí hormonálních receptorů, mitotickou aktivitou tumoru, gradingem a expresí HER2. Nedílnou součástí rozhodování o léčbě je samozřejmě celkový stav pacientky, její komorbidity a preference.

Komentář ke studii

MUDr. Dagmar Brančíková, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN Olomouc



Molekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.



Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.



Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena Čoupková



Léčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská




Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky