Nadměrná exprese proteinu KIRREL jako prognostický biomarker u karcinomu prsu

Číslo: 3 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie

KIRREL (Kin of IRRE-Like protein 1), neboli NEPH1, je členem rodiny nephrin-like proteinů, do níž patří rovněž NEPH2 a NEPH3. Geny NEPH jsou exprimovány renálními podocyty a cytoplazmatické domény proteinů NEPH interagují s C-terminálním koncem podocinu. V recentně publikované studii byla hodnocena exprese KIRREL a její klinickopatogenetický význam u karcinomu prsu. Ve vzorcích karcinomu prsu byla v porovnání s nenádorovou tkání zjištěna zvýšená hladina mRNA KIRREL a overexprese proteinu KIRREL; imunohistochemicky byla vysoká exprese KIRREL detekována u 43,7 % vzorků. Mimoto exprese KIRREL signifikantně korelovala se stavem HER2 a přežíváním pacientů – pa cienti s pozitivitou exprese KIRREL vykazovali kratší celkové přežití i přežití bez progrese. V multivariační analýze bylo zjištěno, že úroveň exprese KIRREL, věk, primární lokalizace tumoru, stadium tumoru a přítomnost vzdálených metastáz jsou nezávislými parametry predikujícími prognózu pacientů s karcinomem prsu. Nadměrná exprese KIRREL tedy může sloužit jako nezávislý faktor špatné prognózy u nemocných s karcinomem prsu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky