Bispecifické protilátky v léčbě non-hodgkinských lymfomů

Číslo: 5 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Fokus: Hematoonkologie/hematologie
Obor: Hematoonkologie
Autoři: MUDr. Jana Mihályová
MUDr. Katarína Hradská
MUDr. Tomáš Jelínek
prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.
Autoři - působiště: Klinika hematoonkologie Fakultní nemocnice Ostrava
Lékařská fakulta Ostravské univerzity
Klíčová slova: bispecifické protilátky, blinatumomab, mosunetuzumab, syndrom z uvolnění cytokinů, neurotoxický syndrom vyvolaný efektorovými buňkami imunitního systému
Citace: Mihályová J, Hradská K, Jelínek T, et al. Bispecifické protilátky v léčbě non-hodgkinských lymfomů. Farmakoterapie 2020
16(5):578 585.

Souhrn

Bispecifické protilátky (bsAb) se od svých předchůdců, monoklonálních protilátek, liší schopností vázat dva různé antigeny: antigen na povrchu nádorové buňky a antigen na povrchu efektorové buňky. V klinickém testování se zatím nejdál dostaly protilátky, které jsou cílené na antigen CD3 efektorových T-lymfocytů. Aktivace endogenních T-lymfocytů vede k nastartování cytotoxické reakce a usmrcení nádorové buňky. Blinatumomab, konstrukt bsAb, je aktuálně schválený v léčbě akutní B-lymfoblastické leukemie. Většina protilátek určených k léčbě non-hodgkinských lymfomů (NHL) teprve vstupuje do II. fáze klinického hodnocení. Blinatumomab se zkouší jako konsolidační terapie u předléčených pacientů po alogenní transplantaci kostní dřeně nebo v 1. linii po klasické chemoimunoterapii. Slibné výsledky zejména v léčbě indolentních NHL dosahují bsAb, které stavebně řadíme mezi imunoglobuliny třídy G (IgG). Limitujícím faktorem všech bsAb v této chvíli zůstává jejich specifická toxicita (syndrom z uvolněných cytokinů a neurologická toxicita). Zásadní pro zvládnutí nežádoucích účinků se zdá být použití kortiko steroidů a časná aplikace monoklonálních protilátek proti interleukinu-6 (IL-6) nebo jeho receptoru.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky