Léčba HER2-pozitivního karcinomu prsu v roce 2020

Číslo: 5 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Zuzana Bielčiková, Ph.D.
Autoři - působiště: Onkologická klinika VFN a 1. LF UK, Praha
Klíčová slova: HER2-low (nízká nebo střední exprese receptoru pro epidermální růstový faktor typu 2), ADC (antibody drug conjugates), TKI (tyrosinkinázové inhibitory), TIL (tumor infiltrující lymfocyty), molekulární subtypy, mutace PI3K (fosfatidylinozitol-3-kinázy)
Citace: Bielčiková Z. Léčba HER2-pozitivního karcinomu prsu v roce 2020. Farmakoterapie 2020
16(5):691 699.

Souhrn

Současná léčba HER2-pozitivního (HER2+) časného karcinomu prsu stadia I sestává z operace a adjuvantní chemoterapie (CHT) založené na taxanu a trastuzumabu (T). U stadií II a III je v naprosté většině případů indikována neoadjuvantní CHT založená na antracyklinu a taxanu anebo kombinaci taxanu a karboplatiny (CBDCA) konkomitantně s duální anti-HER2 blokádou založenou na trastuzumabu a pertuzumabu (P). Po operaci pacientky, u kterých se podaří dosáhnout patologické kompletní remise (pCR), pokračují v léčbě trastuzumabem nebo kombinací T-P, a pa cientky, u kterých zůstává po úvodní léčbě reziduální nemoc, jsou indikovány k léčbě trastuzumab emtansinem (T-DM1). Relapsy nemoci postihují asi 25 % žen, nejčastějšími lokalitami jsou játra, plíce a centrální nervový systém (CNS). Paliativní léčba 1. linie založená na kombinaci taxan-P-T ani léčba 2. linie založená na T-DM1 nereflektují předléčenost pacientek pertuzumabem a/nebo T-DM1. Proto dochází k vývoji nových léků z řad tyrosinkinázových inhibitorů (TKI) a konjugátů monoklonální anti-HER2 protilátky a cytostatika (ADC), které s sebou nesou nové mechanismy účinku. Inhibitory fosfatidylinozitol-3-kinázy (PI3K) jsou dalšími molekulami, které by mohly pomoct překonat rezistenci na anti-HER2 léčbu první generace, stejně jako rezistenci na hormonální léčbu (HT) indikovanou u hormonálně pozitivní podskupiny HER2+ nádorů. Pokroky v léčbě časného karcinomu prsu budou vyžadovat identifikaci několika markerů s prognostickým a/nebo prediktivním významem, horkými kandidáty jsou tumor infiltrující lymfo cyty (TIL) a molekulární subtypy HER2+ nádorů, které by mohly přispět k personalizované eskalaci anebo deeskalaci léčby a zlepšení kvality života nemocných.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky