Časný relaps HER2-pozitivního onemocnění po ukončení adjuvantní léčby

Číslo: 5 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Michaela Zábojníková
Autoři - působiště: Onkologické centrum, Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Zlín

Souhrn

Trastuzumab emtansin (T-DM1) je konjugát protilátky trastuzumabu a chemoterapeutika emtansinu. V České republice je hrazen v monoterapii u pacientek s HER2-pozitivním neresekovatelným lokálně pokročilým nebo meta stazujícím karcinomem prsu, které byly dříve léčeny trastuzumabem a taxanem (samostatně nebo v kombinaci). Pacientky byly buď dříve léčeny pro lokálně pokročilé či metastazující onemocnění, nebo měly onemocnění, k jehož progresi došlo v průběhu adjuvantní léčby nebo do 6 měsíců po jejím ukončení. Předchozí léčba hormonální terapií u pacientek s pozitivitou steroidních receptorů ani léčba jinou zavedenou chemoterapií (zejména antracykliny nebo vinorelbinem) není na překážku, trastuzumab emtansin však není hrazen u nemocných předléčených lapatinibem nebo pertuzumabem. Emtansin je označení pro komplex MCC-DM1. Vazba DM1 na trastuzumab zajišťuje selektivní účinek cytotoxické látky na nádorové buňky nadměrně exprimující HER2, čímž se zvyšuje intracelulární průnik DM1 přímo do nádorových buněk.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky