Přínos ribociklibu v léčbě pacientek s HR-pozitivním HER2-negativním pokročilým karcinomem prsu kvalita života a účinnost v porovnání s palbociklibem

Číslo: 5 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Ribociklib je malá molekula, která působí jako selektivní inhibitor cyklin-dependentních kináz 4 a 6 (CDK4/6) . Tyto kinázy jsou aktivovány po navázání na D-cykliny a významně se uplatňují v signalizační kaskádě, která vede k progresi buněčného cyklu a buněčné proliferaci. V důsledku inhibice komplexu cyklin D-CDK4/6 tak dochází k zástavě buněčného cyklu, inhibici proliferace nádorových buněk a regresi nádoru. Ribociklib je v kombinaci s inhibitorem aromatázy nebo fulvestrantem indikován k léčbě pacientek s lokálně pokročilým nebo metastazujícím karcinomem prsu (BC) s pozitivitou hormonálních receptorů (HR) a negativitou receptorů HER2 jako iniciální na hormonální léčbě založená terapie nebo jako následná terapie po předchozí hormonální léčbě. U premenopauzálních či perimenopauzálních žen má být hormonální léčba kombinována s agonistou hormonu uvolňujícího luteinizační hormon (LHRH).1

Vyhodnocení klinického přínosu terapie s ribociklibem u pacientek s pokročilým hormonálně dependentním karcinomem prsu pomocí skóre ESMO-MCBS (komentář)

MUDr. Martina Zimovjanová, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky