Pertuzumab v léčbě metastatického HER2-pozitivního hormonálně-dependentního karcinomu prsu

Číslo: 6 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Dagmar Brančíková, Ph.D.
Autoři - působiště: Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN, Brno

Léčba metastatického triple-pozitivního karcinomu prsu s amplifikací HER2 je jednoznačně (kromě kontraindikací) záležitostí duální blokace HER2/neu pertuzumabem a trastuzumabem v kombinaci s docetaxelem. V registrační studii CLEOPATRA (Clinical Evaluation of Pertuzumab and Trastuzumab) prokázalo přidání pertuzumabu k trastuzumabu a docetaxelu u tohoto typu karcinomu v léčbě 1. linie již v první analýze výrazný trend prodloužení celkového přežití oproti rameni s léčbou dvojkombinací trastuzumab + docetaxel, do té doby užívanou jako standard (HR: 0,64; 95% interval spolehlivosti [CI]: 0,47 0,88).1 Celkově bylo v rameni s pertuzumabem ve srovnání s léčbou bez pertuzumabu dosaženo signifikantního prodloužení přežití bez progrese (PFS – medián 18,5 měsíce vs. 12,4 měsíce; poměr rizik [HR]: 0,62; p < 0,001), a to bez zhoršení srdeční funkce, jen s mírně zvýšeným rizikem febrilní neutropenie v rameni s trojkombinací.2 Léčba 1. linie nemocných s triple-pozitivním karcinomem prsu s vynecháním chemoterapie a kombinací pertuzumabu a trastuzumabu s inhibitorem aromatázy byla zkoumána ve studii II. fáze PERTAIN, v níž byla porovnávána kombinace trastuzumab + anastrozol proti trojkombinaci trastuzumab + pertuzumab + anastrozol. Primární sledovaný parametr, kterým bylo PFS, byl 18,89 měsíce (95% CI: 14,09 27,66 měsíce) v rameni s pertuzumabem oproti 15,80 měsíce (95% CI: 11,04 měsíce 18,56 měsíce) v kontrolním rameni (HR: 0,65; 95% CI: 0,48 0,89; p = 0,007). Toxicita trojkombinace byla velmi nízká, nebylo zaznamenáno žádné úmrtí.3 Podávání kombinace pertuzumabu s endokrinní léčbou po indukci kombinací s taxanem bylo analyzováno u 264 pacientek v běžné klinické praxi ve studii RePer. Bylo dosaženo prodloužení PFS (p = 0,0001), ale nebyl prokázán vliv na celkové přežití (p = 0,31).4 U hormonálně-dependentního HER2-pozitivního nádoru se kombinace s hormonem nabízí jako velmi dobrá netoxická alternativa léčby a prodloužení PFS je v léčbě metastatického onemocnění žádaným cílem.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky