Nivolumab u pacientů s pokročilým uroteliálním karcinomem rezistentním vůči platině – 3leté výsledky studie CheckMate 275

Číslo: 6 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Inhibitory kontrolních bodů imunitní reakce (CPI – checkpoint inhibitory) jsou v současné době považovány za standard léčby pacientů s metastatickým nebo neresekovatelným uroteliálním karcinomem rezistentním vůči platině. Přínos této terapie prokázala mj. studie CheckMate 275, ve které byla po 6 měsících léčby nivolumabem dokumentována četnost objektivních léčebných odpovědí (ORR) 19,6 %, mediánu trvání léčebné odpovědi (DOR) nebylo dosaženo, medián přežití bez progrese (PFS) činil 2,0 měsíce a medián celkového přežití (OS) byl 8,7 měsíce. Nežádoucí účinky (NÚ) související s léčbou se vyskytly u 64 % pacientů, nejčastěji se jednalo o únavu. Nežádoucí účinky související s léčbou stupně 3 4 byly hlášeny u 18 % pa cientů, nejčastěji šlo o únavu a průjem stupně 3. Na základě těchto výsledků byl nivolumab schválen ve Spojených státech i v Evropě pro léčbu předléčených pacientů s lokálně pokročilým nebo metastatickým uroteliálním karcinomem.

Komentář ke studii

MUDr. Jana Katolická, Ph.D.

Za nejlepší dostupnou možnost léčby pacientů s lokálně pokročilým nebo metastatickým uroteliálním karcinomem je dlouhodobě považována chemoterapie založená na cisplatině. S celkovou četností léčebných odpovědí (ORR) 50 60 %, me diá nem celkového přežití (OS) 12 15 měsíců a potenciální toxicitou však nepřináší nemocným očekávaný benefit. Možnosti léčby pacientů s metastatickým uroteliálním karcinomem významně rozšířily inhibitory kontrolních bodů imunitní reakce, a to jak v 1. linii léčby metastatického onemocnění, tak u nemocných s progresí choroby po chemoterapii na bázi platiny a špatnou prognózou.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky