Celkové přežití pacientů s nemetastatickým karcinomem prostaty rezistentním vůči kastraci při léčbě enzalutamidem – analýza studie PROSPER

Číslo: 6 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Enzalutamid je perorálně podávaný, silný inhibitor signalizace androgenních receptorů, který blokuje několik kroků androgenní signální dráhy (vazba androgenu na androgenní receptory, translokace aktivovaných receptorů do jádra, spojení aktivovaného androgenního receptoru s DNA). Léčba enzalutamidem tak inhibuje růst buněk karcinomu prostaty a může indukovat i apoptózu nádorových buněk a regresi nádoru. Schválen je k léčbě dospělých mužů s metastatickým karcinomem prostaty rezistentním vůči kastraci (CRPC), kteří jsou asymptomatičtí nebo mírně symptomatičtí po selhání androgen-deprivační terapie a u nichž dosud nebyla klinicky indikována chemoterapie, a rovněž k léčbě dospělých mužů s metastatickým CRPC, jejichž onemocnění progredovalo při nebo po léčbě docetaxelem. Registrován je – ovšem také u dospělých mužů s vysoce rizikovým nemetastatickým CRPC. V této indikaci byl schválen na základě výsledků studie III. fáze PROSPER, ve které vedlo jeho podávání v kombinaci s androgen-deprivační léčbou v porovnání s placebem k signifikantnímu prodloužení přežití bez vzniku metastáz (36,6 vs. 14,7 měsíce; HR: 0,29; 95% CI: 0,24 0,35; p < 0,001), doby do použití následné antineoplastické léčby (39,6 vs. 17,7 měsíce; HR: 0,21; 95% CI: 0,17 0,26; p < 0,001) i doby do progrese PSA (37,2 vs. 3,9 měsíce; HR: 0,07; 95% CI: 0,05 0,08; p < 0,001). Terapie enzalutamidem byla spojena také se zlepšením kvality života. Co se týká celkového přežití (OS), v době první interim analýzy bylo zaznamenáno 11 % úmrtí ve skupině enzalutamidu vs. 13 % úmrtí v placebové skupině a medián OS ani v jedné skupině nebyl dosažen (HR: 0,80; 95% CI: 0,58 1,09; p = 0,15).

Komentář ke studii

MUDr. Otakar Čapoun, Ph.D., FEBU

Do publikace výsledků studií III. fáze s antiandrogeny nové generace apalutamidem (SPARTAN),1 enzalutamidem (PROSPER)2 a darolutamidem (ARAMIS)3 byly další léčebné možnosti u pacientů s nemetastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty (M0 CRPC) velmi omezené. Jednou z variant bylo čekat na metastázy a pak zahájit léčbu docetaxelem, abirateronem nebo nově i enzalutamidem či apalutamidem. Tato možnost byla však logicky spojena s neúměrnou psychickou zátěží na straně pacientů. V druhé volbě jsme ke kastrační léčbě mohli přidat bikalutamid nebo jiný starší antiandrogen. V jiné studii II. fáze bylo však již dříve prokázáno, že nový anti androgen dokáže ve srovnání s bikalutamidem významně oddálit dobu do vzniku metastatického onemocnění.1

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky