Durvalumab po aplikaci konkomitantní chemoradioterapie u pacientů s NSCLC stadia III celkové přežití ve studii PACIFIC po 4 letech sledování

Číslo: 6 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Durvalumab je plně humánní monoklonální protilátka IgG1κ, která selektivně blokuje interakci PD-L1 s PD-1 a CD80, čímž dochází ke zvýšení aktivace T-lymfocytů a stimulaci protinádorové imunitní odpovědi. Durvalumab v monoterapii je indikován k léčbě dospělých pacientů s lokálně pokročilým neresekovatelným nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) s expresí PD-L1 na nádorových buňkách ≥ 1 %, u kterých nedošlo k progresi onemocnění po předchozí chemoradiační léčbě na bázi platiny. V kombinaci s etoposidem a cisplatinou či karboplatinou je schválen rovněž v 1. linii léčby dospělých pacientů s pokročilým malo buněčným karcinomem plic.

Komentář ke studii

MUDr. Markéta Černovská

Karcinom plic je onemocnění s celosvětově vysokou incidencí a mortalitou. Více než 70 % nemocných má v době diagnózy lokálně pokročilé či metastatické stadium onemocnění, kdy není možno indikovat radikální chirurgický výkon, prognóza je tedy většinou nepříznivá a je nutné volit jiné léčebné modality, jako jsou chemoterapie, radioterapie, cílená léčba či imunoterapie. U nemocných s lokálně pokročilým neoperabilním NSCLC stadia III (cca 30 % pacientů) je standardní léčbou kombinace chemoterapie a radioterapie, nejlépe konkomitantně. Medián přežití této skupiny pacientů je 18 24 měsíců a pětileté přežití cca 36 % ve stadiu IIIA, 26 % ve stadiu IIIB a pouze 13 % ve stadiu IIIC, což není uspokojivé. U cca 90 % léčených navíc dojde k progresi onemocnění po skončení chemo radioterapie, a to většinou do metastatického stadia IV.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky