Účinnost a bezpečnost panitumumabu u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem v běžné klinické praxi – studie PANI QUEST

Číslo: 6 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Panitumumab je rekombinantní, plně humánní monoklonální protilátka IgG2, která se s vysokou afinitou a specificitou váže na receptor EGFR. Evropskou lékovou agenturou byl registrován v roce 2007 na základě studie van Custema a spol., ve které byl panitumumab porovnáván s nejlepší podpůrnou péčí (BSC) u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem (mRCC) s expresí EGFR. Nadměrná exprese EGFR prokázaná imunohistochemicky ovšem nebyla prediktorem příznivého účinku. V následně provedených klinických studiích a analýzách se ukázalo, že mutace genu KRAS jsou u pacientů léčených panitumumabem (i cetuximabem) negativním prediktorem dosahování léčebných odpovědí, přežití bez progrese i celkového přežití.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky