Azacitidin a venetoklax v léčbě akutní myeloidní leukemie

Číslo: 6 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor:

Starší pacienti s akutní myeloidní leukemií (AML) obvykle nemívají příznivou prognózu, a to i navzdory využití hypometylačních látek. V iniciální studii fáze Ib měl však poměrně slibnou účinnost azacitidin přidaný k venetoklaxu. Tyto výsledky proto byly nově ověřovány u dosud neléčených osob s potvrzenou AML, které nebyly způsobilé pro standardní indukční terapii z důvodu komorbidit a/nebo věku nad 75 let. Pacienti byli randomizováni k léčbě azacitidinem (75 mg/m2 s. c. či i. v. ve dnech 1 až 7 každého 28denního cyklu) v kombinaci s venetoklaxem (cílová dávka 400 mg), nebo placebem (n = 431). Při mediánu sledování 20,5 měsíce byl medián celkového přežití 14,7 měsíce ve skupině s azacitidinem a venetoklaxem vs. 9,6 měsíce v kontrolní skupině (HR pro úmrtí: 0,66; 95% CI: 0,52 0,85; p < 0,001). V aktivně léčené skupině byla zjištěna vyšší četnost kompletních remisí – 36,7 % vs. 17,9 % (p < 0,001) – a stejně tak i kompozitních kompletních remisí (kompletní remise nebo kompletní remise s neúplnou úpravou hematologických parametrů) – 66,4 % vs. 28,3 % (p < 0,001). Nejčastějším nežádoucím účinkem jakéhokoli stupně byla nauzea (výskyt u 44 % pacientů ve skupině s venetoklaxem, resp. u 35 % pacientů v placebové skupině), nejčastějšími nežádoucími účinky stupně 3 nebo vyššího byly trombocytopenie (45 %, resp. 38 %), neutropenie (42 %, resp. 28 %) a febrilní neutropenie (42 %, resp. 19 %). Infekce jakéhokoli stupně se vyskytly u 85 % pacientů ve skupině s venetoklaxem, resp. u 67 % pacientů v placebové skupině.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky