Dlouhodobá účinnost a bezpečnost erenumabu v prevenci migrény – výsledky 5leté otevřené fáze randomizované klinické studie

Číslo: 1 / 2021 (Obsah)
Rubrika: Minitéma čísla: Neurologie a léčba bolesti
Obor: Neurologie

Erenumab je plně humánní monoklonální protilátka určená k profylaxi migrény, která se váže na receptor pro CGRP (calcitonin gene-related peptide). CGRP je neuropeptid, který moduluje nociceptivní signalizaci. Zároveň působí jako vazodilatátor a je spojovaný s patofyziologií migrény (v průběhu migrenózního záchvatu byl pozorován významný nárůst hladin CGRP s úlevou od bolestí hlavy po návratu hladin CGRP k normálu). Erenumab soutěží o vazebné místo s CGRP a inhibuje jeho vliv na receptor CGRP.

Komentář ke studii

MUDr. Pavel Řehulka, Ph.D.

V odborném článku Ashiny a spol. z roku 20211 jsou analyzována data ohledně účinnosti a bezpečnosti erenumabu v profylaktické léčbě migrény. Výsledky jsou o to zajímavější, že se jedná o nejdéle probíhající studii týkající se monoklonálních protilátek s anti-CGRP účinkem. Při dlouhodobé léčbě erenumabem bylo prokázáno přetrvávající zlepšení klinického stavu pa cientů v parametrech frekvence migrenózních dnů v měsíci (MMD) a počtu dnů s užitím analgetik. Snížení frekvence migrény, byť jen o několik dnů, může totiž u konkrétního pacienta podstatně snížit negativní sociální a ekonomické dopady na každodenní život. Dlouhodobě bylo dosaženo stabilních pozitivních výsledků v měřítcích disability (snížení dopadu bolesti hlavy na kvalitu života). Hodnocení účinnosti profylaktické léčby z pohledu zvýšení kvality života totiž lépe vystihuje perspektivu pacienta. Během léčby trvající déle než 5 let nedošlo u pacientů ke zvýšení incidence nežádoucích účinků a dostupná data také nenaznačují ani případná nová rizika spojená s dlouhodobou léčbou erenumabem. Aktuální studie potvrzuje předchozí výsledky, ve kterých byla bezpečnost a snášenlivost erenumabu srovnatelná s placebem.2 Na základě teoretických předpokladů jsou u celé skupiny léčiv s anti-CGRP účinkem diskutovány potenciální nežádoucí účinky na kardiovaskulární a gastrointestinální systém a možný vliv imunogenicity. V jedné ze subanalýz stávající studie byl v pětiletém období prokázán obdobný trend k mírnému vzestupu krevního tlaku (2–3 mm Hg) jako u věkově vázaných kontrol. Celkově byl však výskyt arteriální hypertenze u léčených pacientů nižší než v jedné předchozí, dvojitě zaslepené studii kontrolované placebem.2 V předchozím klinickém hodnocení byl při léčbě erenumabem oproti placebu pozorován vyšší výskyt zácpy.2 Při dlouhodobé léčbě nicméně nejenže nedošlo k častějšímu výskytu tohoto nežádoucího účinku, ale jeho výskyt byl naopak nižší než v původní studii. Navíc u žádného z dlouhodobě léčených pacientů nedošlo z tohoto důvodu k ukončení léčby. Tento fakt je ve shodě s pozorováním, že pokud vůbec v individuálních případech pacientů léčených anti-CGRP protilátkami k rozvoji zácpy dojde, nejčastěji je to na začátku léčby a nežádoucí účinek obvykle ustupuje spontánně nebo po přechodné symptomatické léčbě. Z hlediska možné imunogenicity byl již dříve pozorován nízký výskyt neutralizačních protilátek proti erenumabu. Většinou se jednalo o přechodný výskyt těchto protilátek během prvních šesti měsíců léčby.2 Ani při dlouhodobé expozici erenumabu v nynější studii nedošlo k nárůstu neutralizačních protilátek. Souhrnem se v pětiletém sledování erenumab jeví jako účinný a dobře snášený lék pro pacienty s migrénou. Podíl pacientů s pokračující léčbou, účinnost, bezpečnost a pozitivní dopad na reálný život pacientů s migrénou podporuje užití erenumabu pro dlouhodobou profylaktickou léčbu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky