Perorální kladribin a dlouhodobá léčba roztroušené sklerózy – doporučení panelu odborníků

Číslo: 1 / 2021 (Obsah)
Rubrika: Minitéma čísla: Neurologie a léčba bolesti
Obor: Neurologie

Perorálně podávaný kladribin je představitelem vysoce účinné pulzní selektivní imunorekonstituční terapie (PSIRT) a je indikován k léčbě dospělých pacientů s vysoce aktivní relabující roztroušenou sklerózou (RS). Jedná se o nukleosidový analog deoxyadenosinu, který je po inkorporaci do cílových buněk fosforylován na aktivní formu, 2-chlorodeoxyadenosintrifosfát – této konverze je zvláště účinně dosahováno v lymfocytech, a to v důsledku jejich konstitučně vysoké aktivity deoxycytidinkinázy (DCK) a relativně nízké aktivity 5 -nukleotidázy (5 -NT). Intracelulárně působí 2-chloro deoxyadenosintrifosfát na syntézu DNA a mitochondriální funkce, což následně vede k apoptóze (zejména) dělících se i nedělících se T- a B-buněk (další buňky odvozené z kostní dřeně jsou méně postiženy vzhledem k nižšímu poměru DCK/5 -NT). Patogeneze RS je velmi komplexní, nicméně klíčovou roli při ní hrají právě aktivované T- a B-lymfocyty. Kladribin selektivně a přechodně snižuje počet těchto buněk (u více než 75 % pacientů se počty lymfocytů navrací k normě během 90 týdnů po užití poslední dávky léku), přičemž počet CD19+ B-lymfocytů klesá rychleji než počet T-lymfocytů. Vedle snížení počtu paměťových B-lymfocytů a T-lymfocytů navozuje kladri bin také zvýšení počtu naivních B-buněk a M2 makrofágů. Zdá se tak, že léčba kladribinem je spojena s přetrvávající lymfo cytární imunomodulací (aniž by přitom narušovala mechanismy vrozené imunity), čímž přerušuje imunopatologické procesy spojené se zánětlivou aktivitou u RS.1,2

Komentář ke studii

prof. MUDr. Eva Kubala Havrdová, CSc.

Kladribin představuje velmi efektivní léčbu aktivní RS s účinky, které dlouhodobě přetrvávají u velké části pacientů. Článek prof. Meutha a spol. se zabývá velmi aktuál ním tématem, jak tento účinek hodnotit, a jak pacienty léčené standardními dvěma cykly kladribinu dále sledovat a co dělat v případě další aktivity nemoci.1 Zde nám zatím chybí výsledky probíhajících studií, ale mnohé lze odvodit z dosavadních zkušeností a dlouhodobých registrů pacientů léčených ve studiích CLARITY a CLARITY EXTENSION.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky