Trastuzumab emtansin v léčbě časného karcinomu prsu

Číslo: 1 / 2021 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Zuzana Bielčiková, Ph.D.
Autoři - působiště: Onkologická klinika VFN a 1. LF UK, Praha

HER2-pozitivní karcinom prsu patří mezi agresivní nádory s vysokou mírou relapsů, nejvyšší riziko přitom mají pacientky s uzlinovým postižením a negativitou estrogenových receptorů (ER). Ve studii HERA byly pacientky léčené antracykliny (94 %) a/nebo taxany (26 %) a trastuzumabem nebo placebem sledovány 10 let po adjuvantní léčbě. Výskyt relapsů v podskupině léčené trastuzumabem dosahoval 31 %.1 Dle podskupinové analýzy bylo více relapsů zaznamenáno u nemocných s uzlinovým postižením (postižení 1–3 uzlin vs. 4 a více uzlin) ve srovnání s pacientkami bez (N0) uzlinového postižení – 20 % (N0) vs. 25 % (N1–3) vs. 45 % (N4+). Horší prognózu měly také ženy s ER-negativními nádory oproti ER-pozitivním – po 10 letech vykazovaly 33 % vs. 28 % recidiv. Podobná data nabízí také poolovaná analýza studií N9831 a NSABP B-312 nebo studie BCIRG 006,3 v nichž četnost relapsů bez ohledu na stadium a stav ER dosahovala po 10 letech 25 % a 10letá míra celkového přežití (OS) nemocných léčených adjuvantně antracyklinem, taxanem a trastuzumabem byla 84–86 %.2,3 Výsledky prognózy nemocných léčených chemoterapií a tras tuzumabem shrnuje tabulka 1.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky