Současné možnosti léčby nemocných s relabujícím nebo refrakterním difuzním velkobuněčným B-lymfomem

Číslo: 2 / 2021 (Obsah)
Rubrika: Fokus: Hematoonkologie/hematologie
Obor: Hematoonkologie
Autoři: doc. MUDr. David Belada, Ph.D.
Autoři - působiště: IV. interní hematologická klinika FN a LF UK, Hradec Králové
Klíčová slova: difuzní velkobuněčný B-lymfom, DLBCL, relaps, prognóza, cílená terapie, CAR-T, bispecifické protilátky
Citace: Belada D. Současné možnosti léčby nemocných s relabujícím nebo refrakterním difuzním velkobuněčným B-lymfomem. Farmakoterapie 2021
17(2):177–182.

Difuzní velkobuněčný B-lymfom (DLBCL) je nejčastější typ non-hodgkinského lymfomu (NHL) v České republice a představuje zhruba 40 % všech NHL. Jedná se o heterogenní skupinu onemocnění s relativně příznivou prognózou. Standardem 1. linie léčby je nadále režim R-CHOP, u kterého je dosaženo dlouhodobé remise asi u 60 % nemocných. Bohužel přibližně u 40 % nemocných dojde k relapsu lymfomu nebo je onemocnění primárně refrakterní. U mladších nemocných je standardním přístupem ve 2. linii podání záchranné chemoterapie s autologní transplantací kmenových buněk, která však vede k dosažení remise jen zhruba u 50 % nemocných. U mladších pa cientů s opakovanými relapsy nebo u starších nemocných jsou léčebné možnosti omezené a prognóza je nepříznivá, dlouhodobě přežívá jen 15–20 % nemocných. Terapie je obvykle založena na kombinaci bendamustinu a rituximabu nebo na režimech s gemcitabinem. Nově od roku 2020 máme k dispozici v České republice léčbu pomocí geneticky upravených T-lymfocytů (CAR-T terapie). Velmi slibně se jeví také polatuzumab vedotin v kombinaci s bendamustinem a rituximabem nebo celá řada dalších, bispecifických protilátek, jako jsou například mosunetuzumab, glofitamab, epcoritamab, odronextamab a jiné. Tato cílená terapie je velkou nadějí na vyléčení pro nemocné s relabujícím nebo refrakterním DLBCL.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky