Polatuzumab vedotin u pacientů s relabujícím nebo refrakterním difuzním velkobuněčným lymfomem z B-buněk

Číslo: 2 / 2021 (Obsah)
Rubrika: Fokus: Hematoonkologie/hematologie
Obor: Hematoonkologie

Difuzní velkobuněčný lymfom z B-buněk (DLBCL) bývá diagnostikován asi u čtvrtiny pacientů s nehodgkinským lymfomem. Onemocnění je často vyléčitelné, nicméně u 30–40 % pacientů dochází po standardní chemoimunoterapii (rituximab, cyklofosfa mid, doxorubicin, vinkristin a prednison) k relapsu nebo je nádor vůči této léčbě refrakterní. Selhání léčby se častěji objevuje u nemocných s lymfomy typu ABC (activated B-cell-like) nebo s dvojitou expresí MYC/BCL2 (DEL – double-expressor lymphoma). Část pacientů s relabujícím či refrakterním DLBCL (R/R DLBCL) může být léčena pomocí záchranné terapie založené na platině s následnou autologní transplantací kmenových buněk (ASCT). Pacienti, u kterých tato léčba (vzhledem k věku či komorbiditám) není možná nebo selže, mají špatnou prognózu – medián jejich přežití se pohybuje okolo 6 měsíců. V nedávné době byla pro použití u těchto nemocných schválena imunoterapie pomocí CAR (chimeric antigen receptor) T-lymfocytů. Tato léčba se jeví velmi slibně, jejímu širšímu využití však zatím brání především její nákladnost a možnost podání pouze ve specializovaných centrech. U pacientů s R/R DLBCL, u kterých není vhodná ASCT nebo u nichž došlo k relapsu po ASCT, tak přetrvává potřeba dalších účinných léčebných strategií.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky