Niraparib

Číslo: 2 / 2021 (Obsah)
Rubrika: Profily léčiv
Obor: Onkologie
Autoři: prof. MUDr. Michal Zikán, Ph.D.
Autoři - působiště: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a FNB, Praha
Klíčová slova: karcinom vaječníků, poškození DNA, defekt homologní rekombinace, BRCA1, BRCA2, inhibitory PARP, niraparib
Citace: Zikán M. Niraparib. Farmakoterapie 2021
17(2): 270–278.

Až u poloviny všech ovariálních karcinomů hraje v procesu rozvoje a progrese nádoru významnou roli porucha homologní rekombinace, která bývá podmíněna mutacemi genů BRCA1 či BRCA2. Nádorová tkáň s deficitem homologní rekombinace je přitom zvýšeně citlivá k blokádě oprav jednovláknových zlomů prostřednictvím inhibitorů PARP. Niraparib je perorálně podávaný inhibitor PARP-1 i PARP-2 a zároveň první inhibitor PARP, který prokázal svou účinnost i u pacientek bez germinální nebo somatické mutace genů BRCA1/2, a dokonce i u nádorů, které nemají defekt homologní rekombinace. Niraparib byl hodnocen v klinických studiích III. fáze PRIMA a NOVA, ve kterých byla jeho účinnost a bezpečnost v monoterapii testována v udržovací léčbě dospělých pacientek s pokročilým high-grade karcinomem vaječníků, vejcovodů nebo primárním peritoneálním karcinomem (stadia FIGO III a IV) dosáhnuvších léčebné odpovědi po dokončení prvoliniové chemoterapie založené na platině (PRIMA) a v udržovací léčbě dospělých pacientek s recidivujícím a na léčbu platinou senzitivním high-grade serózním karcinomem vaječníků, vejcovodů nebo primárním peritoneálním karcinomem s léčebnou odpovědí na chemoterapii založenou na platině (NOVA). Studie prokázaly vysokou účinnost a bezpečnost niraparibu a vedly k registraci niraparibu v uvedených indikacích.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky