Nové poznatky o léčbě kabozantinibem u pacientů s metastatickým karcinomem ledviny

Číslo: 2 / 2021 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Kabozantinib je cílený lék s malou molekulou, který inhibuje tyrosinkinázy několika různých receptorů včetně VEGF-2, MET a AXL. Byl schválen k léčbě metastatického karcinomu ledviny (mRCC) u dospělých pacientů, kteří již absolvovali terapii cílenou na VEGF, a rovněž u dosud neléčených pacientů s mRCC se středním nebo vysokým rizikem dle kritérií IMDC (International Metastatic RCC Database Consortium).1 Podkladem pro registraci kabozantinibu po předchozí léčbě inhibitorem VEGFR byla randomizovaná klinická studie III. fáze METEOR, ve které léčba kabozantinibem ve srovnání s everolimem signifikantně prodloužila medián přežití bez progrese (PFS) (7,4 vs. 3,9 měsíce; HR: 0,51; 95% CI: 0,41–0,62; p < 0,0001) i medián celkového přežití (OS) (21,4 vs. 16,5 měsíce; HR: 0,66; 95% CI: 0,53–0,83; p = 0,00026) a zvýšila četnost léčebných odpovědí (ORR) (17 % vs. 3 %; p < 0,0001).2 V 1. linii léčby u pacientů s mRCC se středním nebo vysokým rizikem dle IMDC byl kabozantinib schválen na základě randomizované klinické studie II. fáze CABOSUN, ve které bylo při léčbě kabozantinibem v porovnání se sunitinibem prokázáno signifikantní prodloužení PFS (8,6 vs. 5,3 měsíce; HR: 0,48; 95% CI: 0,31–0,74; p = 0,0008) a prodloužení OS (26,6 vs. 21,2 měsíce; HR: 0,80; 95% CI: 0,53–1,21).3 Provedeny byly také jedna mezinárodní a tři národní retrospektivní studie hodnotící kabozantinib v reálné klinické praxi. Tyto studie potvrdily účinnost a bezpečnost kabozantinibu u neselektovaných pacientů s metastatickým RCC a progresí onemocnění po ≥ 1 linii předchozí léčby: medián PFS se v těchto studiích pohyboval v rozmezí 7,8–12,5 měsíce a četnost 12měsíčního OS v rozmezí 55–70 %. V nedávné době byly publikovány výsledky další studie z běžné praxe, zkoumající účinnost a bezpečnost kabozantinibu v rámci dosud největší neselektované populace pacientů s mRCC ve Francii.4

Kabozantinib – analýza kvality života a dat z reálné praxe – komentář

doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

Kabozantinib je již několik let jedním ze standardních léků používaných pro terapii metastatického renálního karcinomu (mRCC). Kabozantinib zůstává v současnosti jediným tyrosinkinázovým inhibitorem (TKI), který v účinnosti překonal dlouholetý zlatý standard léčby mRCC sunitinib. Ve studii CABOSUN bylo přežití bez progrese (PFS) prodlouženo v rameni s kabozantinibem na dvojnásobek. I když celkové přežití (OS) nebylo u pacientů léčených kabozantinibem statisticky signifikantně lepší, studie CABOSUN byla relativně malá a nebyla koncipována pro analýzu OS. Rozdíly v účinnosti léčby mezi kabozantinibem a sunitinibem ještě zvýrazňuje analýza metodou Q-TWiST, která umožňuje odhadnout kvalitativně upravený čas bez příznaků nemoci nebo toxicity.1 Podobný typ analýzy se používá u farmakoekonomického hodnocení léků.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky