Kombinace avelumab + axitinib vs. sunitinib v 1. linii léčby pacientů s pokročilým renálním karcinomem – aktualizované výsledky studie JAVELIN Renal 101

Číslo: 2 / 2021 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Cílená terapie proti receptoru pro vaskulární endoteliální růstový faktor (VEGFR) je účinnou léčbou pacientů s pokročilým renálním karcinomem (aRCC). Mezi léky schválené ve 2. linii léčby aRCC patří inhibitor tyrosinkinázy VEGFR axitinib. V poslední době se pozornost zaměřuje na kombinovanou terapii tyrosinkinázovými inhibitory a inhibitory imunitních kontrolních bodů. Avelumab, monoklonální protilátka proti PD-L1, prokázal v monoterapii klinickou aktivitu u pacientů s aRCC. Účinnost kombinace avelumab + axitinib byla hodnocena v klinické studii III. fáze JAVELIN Renal 101. První interim analýza s minimální dobou sledování 6 měsíců odhalila, že u pacientů léčených kombinací avelumabu s axitinibem je přežití bez progrese (PFS) signifikantně delší než u pacientů léčených sunitinibem, a to jak v podskupině s expresí PD-L1 (HR: 0,61; 95% CI: 0,47–0,79; p < 0,001), tak v celém souboru studie (HR: 0,69; 95% CI: 0,56–0,84; p < 0,001). Na základě těchto dat byla kombinace avelumab + axitinib schválena v 1. linii léčby aRCC.

Komentář ke studii

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.; MHA

Po dlouhá léta reprezentoval v 1. linii léčby metastatického světlobuněčného karcinomu ledviny sunitinib nezpochybnitelnou autoritu. Pazopanib se sice vyhříval na stejném místě našich doporučení, ovšem to bádaví onkologové nebrali moc vážně, protože se na toto místo dostal ve srovnání se sunitinibem non-inferioritní studií. A ze samé lidské podstaty chceme vždy něco lepšího, těžko se spokojujeme s inovací, která jenom prokázala, že není horší, byť je lépe snášena. Sunitinibu, který z multikinázových inhibitorů přišel k našim nemocným jako první, se dostává i významného postavení v linii druhé, neb jeho podání není svázáno se složitými úhradovými omezeními, jejichž studium dělá z lékaře zdatného křížovkáře.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky