Kombinace olaparibu s bevacizumabem jako udržovací terapie u pacientek s ovariálním karcinomem – studie PAOLA-1

Číslo: 2 / 2021 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Ovariální karcinom je u většiny pacientek diagnostikován v pokročilém stadiu, z tohoto důvodu často dochází k relapsu onemocnění, a to i pokud jsou pacientky léčeny kombinací cytoredukční chirurgie a chemoterapie. U nově diagnostikovaných pacientek s pokročilým ovariálním karcinomem je standardní léčbou přidání inhibitoru angiogeneze bevacizumabu ke karboplatině s paklitaxelem a následná terapie samotným bevacizumabem. Klinická studie III. fáze SOLO1 prokázala přínos udržovací léčby inhibitorem PARP (poly[ADP-ribóza]polymerázy) olaparibem u pacientek s nově diagnostikovaným pokročilým karcinomem ovarií s mutací v genech BRCA1 nebo BRCA2, které měly kompletní nebo parciální odpověď po chemoterapii na bázi platiny. Inhibitory PARP blokují opravy jednořetězcových zlomů DNA enzymem PARP, v důsledku čehož se vytvoří dvouřetězcový zlom DNA, který u nádorů s poruchou homologní rekombinace nemůže být opraven. K poruchám homologní rekombinace dochází u nádorů s mutacemi BRCA, ale také u dalších high-grade nádorů ovarií (asi u 50 %). Díky tomu má udržovací léčba inhibitory PARP přínos i u pacientek s nádory bez mutací BRCA, který je ovšem menší než u pacientek s mutacemi BRCA. Přidáním inhibitoru angiogeneze k inhibitoru PARP se v klinických studiích II. fáze podařilo u pacientek s platina-senzitivním relapsem karcinomu ovarií prodloužit přežití bez progrese ve srovnání s terapií samotným inhibitorem PARP.

Komentář ke studii

MUDr. Mária Zvaríková

Studie PAOLA-1 je randomizovaná studie III. fáze hodnotící přidání olaparibu k bevacizumabu jako udržovací léčby u pacientek s nově diagnostikovaným pokročilým serózním nebo endometrioidním karcinomem vaječníku, vejcovodu nebo primárním peritoneálním karcinomem. Primárním sledovaným parametrem studie bylo přežití bez progrese (PFS), sekundárními sledovanými parametry byly čas do druhé následné terapie (TSST), přežití bez progrese na další následné léčbě (PFS2), celkové přežití (OS) a bezpečnost. Olaparib byl podáván v dávce 300 mg 2x denně po dobu 2 let a bevacizumab v dávce 15 mg/kg 1x za 3 týdny po dobu 15 měsíců (včetně aplikace bevacizumabu během chemoterapie). Do této studie byly zařazeny pacientky s mutacemi BRCA1 nebo BRCA2, ale i bez nich. Studie PAOLA-1 ukázala významné prodloužení parametru PFS přidáním udržovací terapie olaparibem ve skupině nemocných, které dosáhly po 1. linii kombinované chemoterapie paklitaxel/karboplatina + bevacizumab úplné nebo alespoň částečné léčebné odpovědi. Sub analýzou skupiny pacientek s mutacemi BRCA1 a BRCA2, u kterých byl přidán olaparib, se zjistilo, že u nich došlo ke snížení rizika progrese onemocnění nebo úmrtí přibližně o 70 % – což je stejný výsledek jako ve studii SOLO1. V rámci této studie byly pacientky bez mutací BRCA1 nebo BRCA2 dále rozděleny na základě testování deficience v homologní rekombinací (HRD) – pacientky s nádory s HRD dosáhly také signifikantního zlepšení parametru PFS v rameni s přidáním olaparibu. Pouze u pacientek s HR proficientními tumory (bez defektu v genech pro homologní rekombinaci) nepřineslo přidání olaparibu k bevacizumabu žádné zlepšení v parametru PFS. Na základě výsledků studie PAOLA-1 schválila Evropská léková agentura tuto kombinaci pro udržovací léčbu pacientek s pokročilým (stupeň III a IV dle klasifikace FIGO) high-grade epiteliálním karcinomem vaječníků, vejcovodu nebo primárním peritoneálním karcinomem, které dosáhly úplné nebo částečné léčebné odpovědi po 1. linii chemoterapie na bázi platiny a které mají potvrzený deficit homologní rekombinace (HRD) definovaný buď mutací BRCA1/2, a/nebo genomovou nestabilitou.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky