Využití pertuzumabu v léčbě metastatického karcinomu prsu

Číslo: 2 / 2021 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Zuzana Donátová
Autoři - působiště: Onkologická klinika 1. LF UK a FTN, Praha

Nadměrná exprese receptoru HER2 nebo amplifikace genu erbB2 je prokazována u 15–20 % pacientek s karcinomem prsu a je spojená s agresivním fenotypem a horšími léčebnými výsledky. Standardem 1. linie léčby pacientek s HER-pozitivním metastatickým karcinomem prsu (MBC) je kombinace docetaxel (D) + pertuzumab (PTZ) + trastuzumab (T), pokud nejsou přítomny kontraindikace této léčby ze strany pacientky. Tuto léčebnou kombinaci máme možnost indikovat v ČR s úhradou zdravotními pojišťovnami od roku 2015. Přínos tohoto režimu prokázala registrační studie III. fáze porovnávající účinnost a bezpečnost pertuzumabu s trastuzumabem a docetaxelem u HER2-pozitivních pacientek oproti placebu a trastuzumabu s docetaxelem. Celkově bylo při léčbě s pertuzumabem oproti léčbě bez pertuzumabu dosaženo statisticky významného prodloužení mediánu přežití bez progrese (PFS) – 18,7 měsíce vs. 12,4 měsíce (HR: 0,69; 95% CI: 0,58–0,81) (obrázek 1).1 V další analýze bylo zjištěno rovněž prodloužení mediánu celkového přežití (OS) – 57,1 měsíce v rameni s pertuzumabem oproti 40,8 měsíce v rameni s placebem (HR: 0,69; 95% CI: 0,58–0,82). Nejčastější pozorovaná toxicita 3. a 4. stupně zahrnovala neutropenii (výskyt u 49 % pa cientů v rameni s pertuzumabem a 46 % nemocných v rameni s placebem). Mezi další pozorované nežádoucí účinky patřily průjem, rash, pruritus, suchá kůže, anorexie a únava. Přidání pertuzumabu nezvyšovalo kardiální riziko.2

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky