Systémová léčba metastatického karcinomu žaludku

Číslo: 2 / 2021 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Stanislav Batko
Autoři - působiště: Onkologická klinika FN Motol, Praha
Klíčová slova: metastatický karcinom žaludku, chemoterapie, cílená léčba, trastuzumab, ramucirumab, trifluridin/tipiracil, imunoterapie, pembrolizumab, nivolumab
Citace: Batko S. Systémová léčba metastatického karcinomu žaludku. Farmakoterapie 2021
17(2):350–357.

Metastatický karcinom žaludku je agresivní onemocnění, jehož celkové přežití nedosahuje ani 1 roku. V 1. linii léčby se uplatňují kombinace platiny a fluoropyrimidinů, s preferencí oxaliplatiny a kapecitabinu. Podskupina pa cientů s HER2-pozitivními tumory má přínos z léčby kombinací trastuzumabu + platiny a fluoropyrimidinu. Ve 2. linii terapie poskytuje nejrobustnější data studie s ramucirumabem v kombinaci s paklitaxelem, alternativně lze podat taxany či irinotekan. U pacientů ve 3. linii léčby lze volit mezi trifluridin/tipiracilem a imunoterapií, kde data podporují použití nivolumabu nebo pembrolizumabu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky