Tiragolumab v kombinaci s atezolizumabem v 1. linii léčby pacientů s NSCLC – studie CITYSCAPE

Číslo: 2 / 2021 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

T-buněčný imunoreceptor s Ig a ITIM doménami (TIGIT) je inhibiční receptor, na který se v poslední době zaměřuje pozornost jako na nový významný cíl v nádorové imunoterapii. TIGIT se vyskytuje na aktivovaných T-buňkách a NK buňkách u různých typů nádorů, včetně nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC). K inhibici T-buněk a NK buněk prostřednictvím receptoru TIGIT dochází po navázání jeho ligandu PVR (poliovirus receptor, CD155) přítomného na nádorových buňkách a antigen prezentujících buňkách (APC). Exprese receptoru TIGIT silně koreluje s expresí PD-1, zejména u tumor infiltrujících T-buněk u karcinomu plic. Protilátky proti TIGIT, které zabraňují vazbě receptoru TIGIT a PVR, by tedy mohly být způsobem, jak zlepšit účinek protilátek proti PD-L1/PD-1. Tento předpoklad byl potvrzen v preklinických modelech, kde kombinace protilátek proti TIGIT a PD-L1 vedla k prodloužení přežití u myší. Klinická studie I. fáze GO30103 dále ukázala, že současná inhibice signálních drah TIGIT a PD-L1 pomocí kombinace tiragolumabu (plně humánní monoklonální protilátka proti TIGIT) s atezolizumabem (humanizovaná monoklonální protilátka proti PD-L1) u pacientů s NSCLC s expresí PD-L1 bez předchozí chemoimuno terapie zvýšila četnost léčebných odpovědí (ORR) ve srovnání se známými ORR u inhibitorů PD-L1/PD-1.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky