Postavení cetuximabu v léčbě recidivujícího/metastazujícího spinocelulárního karcinomu hlavy a krku (R/M HNSCC)

Číslo: 3 / 2021 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Miloslav Pála, Ph.D., MBA
Autoři - působiště: Ústav radiační onkologie FN Bulovka a 1. LF UK, Praha
Klíčová slova: nádory hlavy a krku, recidivující a metastatický spinocelulární karcinom, cetuximab
Citace: Pála M. Postavení cetuximabu v léčbě recidivujícího/metastazujícího spinocelulárního karcinomu hlavy a krku (R/M HNSCC). Farmakoterapie 2021
17(3):504–508.

Zvýšenou expresi receptoru pro epidermální růstový faktor (EGFR) nacházíme až u 90 % spinocelulárních karcinomů hlavy a krku. Nadměrná exprese EGFR je spojena s horším přežitím. Inhibitory EGFR, jako je cetuximab, prokázaly významný protinádorový účinek. Režim EXTREME (cetuximab a cisplatina + 5-fluorouracil) byl zlatým standardem v 1. linii R/M HNSCC od roku 2008. Nahrazení 5-fluorouracilu taxany využívá jejich potenciální imunogenní synergie s cetuximabem. Režim TPEx se jeví jako přijatelná alternativa k režimu EXTREME, s kratší chemoterapeutickou fází a příznivým bezpečnostním profilem. Recentní klinická studie KEYNOTE-048 prokázala lepší výsledky léčby samotným pembrolizumabem a pembrolizumabem plus chemoterapií oproti předchozímu standardu s cetuximabem. Účinnost pembrolizumabu u R/M HNSCC se výrazně liší podle exprese PD-L1. Cetuximab zůstává metodou volby v 1. linii u R/M HNSCC neexprimujících PD-L1 nebo u pacientů nevhodných k imunoterapii.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky