Význam blokády CTLA-4 v léčbě onkologických onemocnění: ipilimumab, monoklonální protilátka tlumící imunosupresivní signální aktivitu CTLA-4

Číslo: 3 / 2021 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Ivana Krajsová, MBA 1
doc. MUDr. Jan Bauer, CSc., MBA 2
Autoři - působiště: 1 Oddělení pro léčbu kožních nádorů, Dermatovenerologická klinika VFN a 1. LF UK, Praha
2 VFN a 1. LF UK, Praha
Klíčová slova: CTLA-4, ipilimumab, kontrolní body imunitní reakce, nivolumab, PD-1, PD-L1, solidní nádory
Citace: Krajsová I, Bauer J. Význam blokády CTLA-4 v léčbě onkologických onemocnění: ipilimumab, monoklonální protilátka tlumící imunosupresivní signální aktivitu CTLA-4. Farmakoterapie 2021
17(3):543–555.

Molekula CTLA-4 je jedním z nejdůležitějších kontrolních bodů imunity. Její aktivita tlumí nadměrnou imunitní odpověď efektorových T-buněk na cizorodý/antigenní podnět. V nádorovém mikroprostředí podporuje imunosupresivní účinek regulačních T-buněk a myeloidních supresorových buněk a tlumí protinádorovou aktivitu efektorových T-buněk. Inhibice signální aktivity CTLA-4 pomocí specifických monoklonálních protilátek významně napomáhá k uvolnění účinné protinádorové buněčné imunitní reakce. Ipilimumab je plně humánní IgG1 monoklonální protilátka, schopná se cíleně navázat na molekulu CTLA-4 a potlačit její imunosupresivní signální aktivitu. V monoterapii se ipilimumab účinně uplatnil zejména v léčbě metastazujícího melanomu. Jeho současné podávání s nivolumabem, protilátkou zacílenou na kontrolní bod imunitní reakce PD-1, vedlo k významnému zvýšení účinnosti protinádorové imunoterapie solidních nádorů.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky