Nové lékové interakce

Číslo: 1 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Lékové interakce
Obor: Vnitřní lékařství

Souhrn

V této rubrice budeme přinášet informace o nových lékových interakcích, které mohou mít klinický význam, a které byly publikovány v nedávné době.

V této rubrice budeme přinášet informace o nových lékových interakcích, které mohou mít klinický význam, a které byly publikovány v nedávné době.

tacrolimus × třezalka

Tacrolimus, imunosupresivum používané v posttransplantační péči, je substrátem cytochromu CYP 3A4 a P-glykoproteinu. Extrakt z třezalky je induktorem CYP 3A4 a P-glykoproteinu. Ve farmakokinetické studii s 10 zdravými dobrovolníky 18denní podávání extraktu z třezalky významně ovlivnilo jednorázové podání tacrolimu. Byl zjištěn pokles plochy pod křivkou plazmatické koncentrace – AUC (306,9 -> 198,7 µg/h/l) a vzestup clearance (349 -> 586 µl/h/kg) a distribučního objemu (11,5 -> 17,6 l/kg). Je třeba se užívání třezalky v průběhu imunosupresivní léčby vyhnout.

J Clin Pharmacol 2004;44:89–94.

trimethoprim × rosiglitazon

Antidiabetikum rosiglitazon (thiazolidindion, glitazon) je metabolizován převážně cestou cytochromu CYP 2C8. U antiinfektiva trimethoprimu bylo in vitro prokázáno, že tento izoenzym selektivně inhibuje. Zmíněná interakce a její klinický význam byly studovány in vitro (lidské jaterní mikrosomy) a in vivo (8 zdravých dobrovolníků). Pětidenní terapie trimethoprimem (v dávce 200 mg) zvýšila plochu pod křivkou plazmatické koncentrace rosiglitazonu (dávka 8 mg) o 31 % a prodloužila jeho biologický poločas eliminace o 27 % (3,3 -> 4,2 h). Klinický význam této interakce není znám, ale při kombinaci obou léčiv je třeba zvýšené opatrnosti.

Br J Clin Pharmacol 2005;59:70–9.

ritonavir × fluticason

Současné užívání ritonaviru s fluticasonem může výrazně zvýšit plazmatické koncentrace fluticasonu, což může vést k systémovým nežádoucím účinkům kortikosteroidů zahrnující Cushingův syndrom a adrenální supresi. Interakční studie, která byla provedena na zdravých dobrovolnících ukazuje, že ritonavir (inhibitor cytochromu P-450 3A4) může inhibovat enzymy, které jsou zodpovědné za eliminaci fluticasonu z těla. Tímto mechanismem tedy dochází ke zvýšení koncentrace fluticasonu v krevním řečišti spolu s redukcí koncentrace kortisolu v plazmě, a dochází tak k adrenální supresi. Studie dále ukazuje, že jiné inhibitory cytochromu P-450 3A4 zanedbatelně (erythromycin) či mírně (ketoconazol) ovlivňují plazmatické koncentrace fluticasonu bez výrazného ovlivnění koncentrace kortisolu v plazmě.

HIV Med 2003;4:149–50.

rosiglitazon × třezalka

Extrakt z třezalky je známým induktorem izoenzymu CYP 3A4. Ve farmakokinetické studii s 27 zdravými dobrovolníky byla sledována interakce s antidiabetikem rosiglitazonem, který je biotransformován cestou CYP 2C8. Podávání třezalky snížilo hodnoty plochy pod křivkou plazmatické koncentrace (AUC) rosiglitazonu o 26 % (3 190 -> 2 375 mg.h/l) a clearance rosiglitazonu se zvýšila o 35 % (2,6 -> 3,5 l/h). CYP 2C8 genotyp neměl vliv na míru indukce metabolismu rosiglitazonu. Extrakt z třezalky je tedy kromě CYP 3A4 také induktorem CYP 2C8 a účinnost léčiv biotransformovaných tímto izoenzymem by měla být při užívání třezalky přísně monitorována.

Clin Pharmacol Ther 2005;77:PI–10.4

didanosin × tenofovir

EMEA (European Medicines Agency) nedávno upozornila na riziko kombinace antiretrovirotik didanosinu (nukleosidový inhibitor reverzní transkriptázy) a tenofoviru. U této kombinace byly popsány vzácné případy pankreatitidy a laktátové acidózy. Ačkoli přesný mechanismus této interakce není znám, objevily se také příklady selhání terapie a vzniku rezistence. Zmíněná kombinace proto není doporučována v rámci kombinované terapie infekce HIV.

Antiviral Therapy 2005;10:171–7.

voriconazol × ritonavir

Voriconazol, nové triazolové antimykotikum, je metabolizován cytochromy CYP 2C19, CYP 2C9 a menší měrou také CYP 3A4. Ritonavir je inhibitor proteázy používaný v terapii HIV infekce, který je metabolizován cestou CYP 3A4. Je známým inhibitorem CYP 3A4 a CYP 2D6. V klinické studii s 34 zdravými dobrovolníky byla sledována interakce těchto léčiv po 10denním souběžném podávání. Ritonavir snížil významně hodnoty plochy pod křivkou voriconazolu o 82 % a poklesla také hodnota maximální plazmatické koncentrace (cmax) o 66 %. Voriconazol neměl vliv na farmakokinetické parametry ritonaviru. Uvedené výsledky jsou důvodem pro kontraindikaci současného podávání voriconazolu a ritonaviru.

Clin Pharmacol Ther 2005;77:PI–123.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky