Účinek antihypertenziv na kardiovaskulární příhody u pacientů s ICHS a normální hodnotou krevního tlaku – studie CAMELOT

Číslo: 2 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie

Souhrn

Přes více než 30 let klinických studií stále existuje určitá nejistota ohledně optimální antihypertenzní léčby u pacientů s onemocněním koronárních arterií (ischemická choroba srdeční – ICHS). V těchto studiích prokázala řada antihypertenziv přínos v léčbě pacientů s ICHS, avšak většina zahrnovala pacienty se zvýšenou nebo hraniční hodnotou krevního tlaku (TK). V poslední době již proběhlo několik studií, které prokázaly přínos léčby inhibitory ACE a blokátory kalciových kanálů u pacientů z normálními či hraničními hodnotami TK. Pouze několik málo studií bylo zaměřeno na pacienty, u kterých byla angiograficky prokázána obstrukce koronárních arterií a v době zařazení do studie měli hodnoty TK nižší než 140/90 mm Hg.

Přes více než 30 let klinických studií stále existuje určitá nejistota ohledně optimální antihypertenzní léčby u pacientů s onemocněním koronárních arterií (ischemická choroba srdeční – ICHS). V těchto studiích prokázala řada antihypertenziv přínos v léčbě pacientů s ICHS, avšak většina zahrnovala pacienty se zvýšenou nebo hraniční hodnotou krevního tlaku (TK). V poslední době již proběhlo několik studií, které prokázaly přínos léčby inhibitory ACE a blokátory kalciových kanálů u pacientů z normálními či hraničními hodnotami TK. Pouze několik málo studií bylo zaměřeno na pacienty, u kterých byla angiograficky prokázána obstrukce koronárních arterií a v době zařazení do studie měli hodnoty TK nižší než 140/90 mm Hg.

Antihypertenziva mají řadu vlastností, které mohou příznivě ovlivňovat výskyt kardiovaskulárních příhod.

Studie CAMELOT (the Comparison of Amlodipine vs Enalapril to Limit Occurences of Thrombosis) porovnávala léčbu blokátorem kalciových kanálů amlodipinem s léčbou inhibitorem ACE enalaprilem nebo placebem právě u normotenzních pacientů s ICHS. Primárním sledovaným parametrem byl čas do prvního výskytu nežádoucí kardiovaskulární příhody. U části pacientů byla rovněž sledována možnost antiaterosklerotického účinku podávaných léčiv pomocí intravaskulární sonografie (IVUS).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Molekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky