Monitorování krevního tlaku u pacientů s chronickým selháním ledvin nediabetické etiologie

Číslo: 2 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie

Souhrn

U chronického ledvinného selhání diabetické i nediabetické etiologie představuje hodnota krevního tlaku hlavní faktor ovlivňující další progresi tohoto onemocnění. Ačkoliv z dosavadního klinického pozorování vyplývá značný renoprotektivní účinek inhibitorů ACE, nebylo dosud jasně popsáno, zda může další, intenzifikovaná, antihypertenzní léčba tento účinek ještě dále zlepšit.

U chronického ledvinného selhání diabetické i nediabetické etiologie představuje hodnota krevního tlaku hlavní faktor ovlivňující další progresi tohoto onemocnění. Ačkoliv z dosavadního klinického pozorování vyplývá značný renoprotektivní účinek inhibitorů ACE, nebylo dosud jasně popsáno, zda může další, intenzifikovaná, antihypertenzní léčba tento účinek ještě dále zlepšit. S cílem objasnit tuto problematiku byla provedena studie, do níž byli zahrnuti pacienti s nediabetickou nefropatií dosud léčenou pouze ramiprilem v dávce 2,5–5 mg/den. Tito nemocní byli následně rozděleni do dvou skupin s různými cílovými hodnotami diastolického krevního tlaku, a sice do skupiny s TK < 90 mm Hg (n = 169) a do skupiny s TK < 80 mm Hg (n = 169), přičemž pacienti ve druhé skupině navíc užívali blokátor vápníkových kanálů felodipin 5–10 mg/den. Během 19měsíčního sledování došlo k rozvoji ledvinného selhání u 20 % pacientů léčených samotným ramiprilem a u 23 % pacientů navíc léčených felodipinem. Závěrem studie je tedy zjištění, že intenzivnější snižování krevního tlaku pomocí blokátoru vápníkových kanálů nepředstavuje pro pacienty žádný léčebný přínos.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky