Antidepresiva ze skupiny SSRI u dětí a riziko sebevraždy – současná situace

Číslo: 3 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Nežádoucí účinky
Obor: Psychiatrie
Autoři: MUDr. Tomáš Doležal
Autoři - působiště: Ústav farmakologie 3. LF UK, Praha

Souhrn

Deprese jsou v dětském věku pozorovány s prevalencí 2 % u dětí a 6,5 % u adolescentů, výskyt relapsů se pohybuje mezi 20 a 40 % během 2 let a průměrná doba trvání depresivní epizody je 8 měsíců. Účinnost tricyklických antidepresiv je u dětí sporná a ve studiích není nacházena vyšší účinnost ve srovnání s placebem.

Deprese jsou v dětském věku pozorovány s prevalencí 2 % u dětí a 6,5 % u adolescentů, výskyt relapsů se pohybuje mezi 20 a 40 % během 2 let a průměrná doba trvání depresivní epizody je 8 měsíců. Účinnost tricyklických antidepresiv je u dětí sporná a ve studiích není nacházena vyšší účinnost ve srovnání s placebem.

Bezpečnější alternativou jsou jistě inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) a nová antidepresiva (např. venlafaxin, mirtazapin). Pro SSRI hovoří některé údaje o účinnosti. V posledních dvou letech však probíhá intenzivní diskuse o možném vlivu SSRI na zvýšenou frekvenci suicidálního chování u dětí a adolescentů.

První zprávy o možném vztahu SSRI a zvýšeného rizika sebevraždy pocházejí z počátku 90. let, kdy byly publikovány série kasuistik. Poslední intenzivní diskuse začíná v červnu 2003, kdy Komise pro bezpečnost léčiv ve Velké Británii prohlašuje, že paroxetin a venlafaxin by neměly být podávány pacientům mladším 18 let, a krátce nato americký Úřad pro potraviny a léčiva (Food and Drug Administration – FDA) vydává stejné doporučení pro paroxetin. V březnu 2004 FDA požádal výrobce SSRI a nových atypických antidepresiv, aby do preskripčních informací přidali varování o riziku zhoršení deprese a možnosti suicidálního chování. Zároveň začalo přísné posuzování této lékové skupiny, které vrcholí v září 2004 prohlášením FDA, že fluoxetin je jediným produktem s prokázanou účinnosti v terapii dětské deprese (na rozdíl od sertralinu, paroxetinu, citalopramu, venlafaxinu, nefazodonu a mirtazapinu).

Celá řada studií hodnotí profil účinnosti a bezpečnosti SSRI a atypických antidepresiv s rozdílnými výsledky. Největší výpovědní schopnost mají metaanalýzy. Práce tohoto druhu, kterou uveřejnili Whittington a spol. v roce 2004 (5 randomizovaných studií, děti ve věku 5–18 let), ukázala, že paroxetin, sertralin, citalopram a venlafaxin zvyšují riziko sebevražedného jednání 1,5–13,8krát. Jedině fluoxetin toto riziko nezvyšoval.[4] Nicméně je třeba si uvědomit, že analyzované studie neměly dostatečnou statistickou sílu pro průkaz právě tohoto parametru.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky