Obsah čísla 1 / 2012

Editorial

Editorial

Jan Švihovec, předseda ČFES

Přehledové práce

Preskripční a indikační omezení pro léky v České republice

Michal Prokeš

Hranice ochoty platit (willingness to pay) – kam směřujeme v ČR?

Petr Hájek

Farmakoekonomická analýza protinádorových léků ze skupiny tzv. cílené terapie

Jana Skoupá; David Feltl; Václava Černá

Analýza užitečnosti nákladů při léčbě romiplostimem v porovnání se standardní léčbou u pacientů s imunitní trombocytopenií v podmínkách České republiky

Tomáš Březina, Jiří Klimeš, Tomáš Doležal, Hana Mašková

Dohody o sdílení rizik („risk-sharing“) ve vztahu k cenám a úhradám léčivých přípravků

Aleš Kmínek

Příprava dospělých pacientů s idiopatickou trombocytopenickou purpurou k invazivnímu výkonu

Jana Skoupá

Nákladové analýzy

Náklady na hypoglykemické stavy u pacientů s diabetes mellitus: cost-of-illness studie

Klára Kruntorádová; Ester Suchánková; Jiří Klimeš; Tomáš Doležal

Klinické a ekonomické dopady komunitní pneumonie u dospělých pacientů v zemích Visegrádské skupiny: burden of disease

Aleš Tichopád; Igor Gembula; Balázs Szigeti; Anna Ballóková; Karina Jahnz-Różyk

Analýza nákladové efektivity programu ITAREPS pro prevenci relapsů u pacientů se schizofrenií

Tomáš Mlčoch; Tomáš Doležal; Jiří Klimeš

Analýzy nákladové efektivity

Nákladová efektivita natalizumabu ve srovnání s fingolimodem v léčbě atakovité formy roztroušené sklerózy v podmínkách České republiky

Milan Vocelka, Tomáš Doležal

Analýza nákladové efektivity dexmedetomidinu v porovnání se standardem sedace pacientů se sepsí na jednotkách intenzivní péče

Jiří Klimeš; Milan Vocelka; Tomáš Doležal

Analýza nákladové efektivity tacrolimu dávkovaného jednou denně v porovnání s dávkovacím schématem dvakrát denně u pacientů po transplantaci ledviny v podmínkách České republiky

Jiří Klimeš; Milan Vocelka; Tomáš Doležal

Vliv očkování na výši nákladů na chřipku u zaměstnaných osob

Václava Černá, Jana Skoupá

Analýza nákladové efektivity dabigatranu v kardiovaskulární indikaci u pacientů s fibrilací síní

Jana Skoupá

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky