Farmakoekonomická analýza protinádorových léků ze skupiny tzv. cílené terapie

Číslo: 1 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Přehledové práce
Autoři: Jana Skoupá 1
David Feltl 2
Václava Černá 1
Autoři - působiště: 1 Pharma Projects s.r.o., Praha
2 Fakultní nemocnice, Ostrava
Klíčová slova: onkologie, cílená terapie, náklady na rok získaného života, hranice ochoty platit

Souhrn

Hranice ochoty platit (WTP) nebyla dosud v České republice stanovena, diskutována je však úroveň trojnásobku hrubého domácího produktu (HDP) doporučená WHO pro náklady na rok života v plné kvalitě (QALY) a úroveň 1 mil. Kč pro náklady na rok získaného života (LYG). Autoři si kladli otázku, zda je tato úroveň dostačující pro protinádorové léky ze skupiny tzv. cílené terapie.

Byla provedena analýza nákladové efektivity, která hodnotila náklady na 1 LYG u onkologických pacientů, kteří jsou léčeni přípravky ze skupiny tzv. cílené terapie. Klinická data vycházela z registračních studií III. fáze. Použité náklady zahrnovaly náklady na medikaci (se zohledněním dávkové intenzity) a na nejčastější nežádoucí účinky. Výstupním parametrem byly náklady na 1 LYG v 1. a 2. linii, popřípadě v dalších liniích léčby. Podle predikce počtu léčených v roce 2011 byly metodou váženého průměru kalkulovány náklady/LYG celkově v liniích terapie.

V 1. linii léčby metastatických karcinomů byl medián nákladů/LYG 1 557 118 Kč (695 199 Kč až 4 505 688 Kč) s váženým průměrem na úrovni 1 507 000 Kč. Pouze 2 ze 7 hodnocených intervencí splňovaly parametry nákladově efektivní intervence (náklady/LYG do 1 mil Kč). Ve 2. a dalších liních byl medián nákladů/LYG 1 853 204 Kč (705 814 až 3 508 503 Kč), s váženým průměrem 2 172 000 Kč/LYG. Pouze 1 ze 7 intervencí byla podle výše uvažovaných parametrů nákladově efektivní.

Výsledky analýzy onkologických léčiv používaných v rámci cílené terapie ukazují, že většina intervencí přesahuje podle registračních studií implicitní hranici ochoty platit za LYG v České republice. Bude proto nutné uvažovat o alternativních způsobech posuzování, resp. o zohlednění sociální závažnosti onemocnění.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky