Analýza nákladové efektivity dexmedetomidinu v porovnání se standardem sedace pacientů se sepsí na jednotkách intenzivní péče

Číslo: 1 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Analýzy nákladové efektivity
Autoři: Jiří Klimeš 1,2
Milan Vocelka 1,3
Tomáš Doležal 1
Autoři - působiště: 1 Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment (iHETA)
2 Farmaceutická fakulta UK, Hradec Králové
3 3. LF UK, Praha
Klíčová slova: sepse, dexmedetomidin, analýza nákladové efektivity

Souhrn

Dexmedetomidin (DEX) prokázal ve studiích stejnou účinnost při sedaci pacientů na jednotkách intenzivní péče (JIP) jako benzodiazepiny (BZ) a propofol. Zároveň je použití DEX provázeno nižším výskytem komplikací jako delirium a kóma, které jsou zodpovědné za vyšší mortalitu. Nejvyšší účinek, nižší výskyt případů kómatu, deliria a následně i snížená mortalita byly v rámci 28denního sledování pozorovány u pacientů se sepsí hospitalizovaných na JIP. Mortalita pacientů se sepsí při léčbě DEX byla na konci 28denního sledování 16 %, zatímco při podávání BZ 41 %.

Byly vytvořeny zdravotně ekonomické Markovovy kohortové modely k hodnocení celkových nákladů a přínosů (zachráněný život a roky života [LYG]) v horizontu jednoho měsíce a jednoho roku intervence za použití DEX ve srovnání s BZ u pacientů se sepsí hospitalizovaných na JIP. Náklady byly odvozeny za pomoci panelu expertů a podle platných číselníků. Pravděpodobnost přechodů mezi jednotlivými zdravotními stavy (pacient je živý, nebo zemře) byla odvozena z příslušné publikace a registrů pacientů se sepsí. Výsledky (inkrementální náklady na rok života) byly následně podrobeny probabilistické analýze senzitivity (PSA), kde náklady jsou měněny v intervalu ±20 % od vstupní hodnoty základního scénáře a pravděpodobnosti následně v CI 95%.

V rámci jednoměsíčních modelací byl generován ICER ve výši 1 026 Kč za jeden zachráněný život, v rámci jednoročních modelací byl generován ICER ve výši 333 000 Kč/LYG (deterministický model). PSA prokázala, že s pravděpodobností 12 % je intervence DEX dominantní (pravý spodní kvadrant) a s pravděpodobností 82 % je intervence DEX v pravém horním kvadrantu pod zvolenou hranicí 3 HDP na obyvatele v ČR. S pravděpodobností 94 % je tedy DEX v porovnání se současným standardem léčby (BZ) u pacientů se sepsí nákladově efektivní (pod hranicí 3 HDP na obyvatele v ČR).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky